AT-eksamen

Hvad skal medbringes?
Synopsisstudierapport, talepapirhttp://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/talepapir/ og evt. kopier af grafer, tabeller, forsøgsopstillinger, figurer, modeller, nyt materiale etc.

Eksaminationen
Eksaminationstiden er 30 minutter, som fordeles med 10 minutter til henholdsvis:
- din præsentation af sagen
- dialog med lærer og censor
- evaluering

Bedømmelsen
Der gives en karakter. Bedømmelsen er en vurdering af i hvilket omfang, du lever op til de faglige mål:
- tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
 -foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
- perspektivere sagen
- vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
- demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.