AT: Overordnet plan

AT1.1 (Efteråret 1g, 15 lektioner, dansk og samfundsfag)

Fokus: Fakulteternes forskellighed i bl.a. undersøgelsesfelter Definition på empiri eksemplificeret ved forskel på kvantitativ og kvalitativ metode i samfundsfag. Argumentationsanalyse og retorisk analyse i dansk. Introduktion til AT i håndbogen.

Produkt: Tale (5 timer elevtid)

Evaluering: Mundtlig evaluering (se evalueringsforslag nedenfor)

AT1.2 (Foråret 1g, 16 lektioner, fysik og historie)

Fokus: Definition på fænomenet paradigmeskifte (Kuhn) eksemplificeret ved overgangen fra geo- til heliocentrisk verdensbillede, samt overgangen fra skolastik til humanisme i historie og overgangen fra en filosofisk til en empirisk tilgang til naturvidenskaben i fysik. Definition på empiri evt. eksemplificeret ved forskel på eksperimentel og observationel empiri i fysik
Brug af AT i håndbogen.

Produkt: Synopsis lignende (5 timer elevtid)

Evaluering: Fremlæggelse af synopsis for klassen (se evalueringsforslag) og kommenteret synopsis

AT2.1 metode (Efteråret 2g, 3 lektioner)

Varetages af filosofilærerne med fokus på hovedområdernes metoder.

AT2.1 (Efteråret 2g, 16 lektioner)

Fokus:
Hvornår er noget sikker viden? (verifikation og falsifikation, hypotese, påstand og argument)
Brug af AT i håndbogen.
Begrundelse for fagvalg forankres i sagen (vi skal italesætte at sagen har dikteret valget af fagene pga. deres karakteristiske videnskabelige tilgang!)

Produkt: Synopsis (6 timer elevtid)

Evaluering: Mundtlig evaluering evt. matrixgrupper (se evalueringsforslag)

AT2.2 (Foråret 2g, studietur, 16 lektioner, mindst et studieretningsfag på A-niveau)

Fokus: Anvendeligheden af de to fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag og det konkrete sted. Brug af AT i håndbogen

Produkt: Frit (6 timer elevtid)

Evaluering: Frit

AT2.3 (Foråret 2g, 15 lektioner)

Indhold: Eksamenslignende forløb En tideligere eksamensopgave vælges af lærerne (dog ikke den nyeste, da den skal bruges til At 3.1). Eleverne vælger selv sag indenfor de fag lærerne repræsenterer, så begge lærere bliver vejleder for alle elever. Eleverne vælger selv om de vil arbejde individuelt eller i grupper. Formaliseret gruppevejledning over to lektioner (kan både være grupper organiseret efter emne eller tilfældigt - alle er med i en gruppe).

Fokus: Fokus på perspektivering og de faglige mål for At.

Produkt: Synopsis og talepapir (6 timer elevtid)

Evaluering: Individuel mundtlig årsprøve evalueret efter de faglige mål for At. En af lærerne kan til årsprøven skiftes ud med en anden lærer. Eleverne skal ikke have en kommenteret synopsis tilbage.

AT3.1 metode (3 lektioner, efteråret 3g)

Varetages af filosofilærerne. Fokus på elementær videnskabsteori.

AT3.1 (15 lektioner, efteråret 3g)

Indhold: Vejledningsforløb, der i opbygning vil minde om dette:
Uge 35: Et lille korps (2-3 lærere pr. klasse) varetager vejledning i valg af fag og sag i løbet af den 1. uge (introduktion mandag, vejledning tirsdag og fredag med 2 lektioner hver gang). Lektier til hver vejledning. Lektierne laves af mini vejlederkorpset året før. Frist for valg mandag.  
Uge 36 bruges til administration  
Uge 37: Individuel vejledning mandag med lektier, skrivedag torsdag og fredag, individuel vejledning fredag og aflevering mandagen efter.  
Tilbagelevering af kommenteret synopsis i uge 39

Fokus: Begrunde fagvalg på baggrund af viden om de enkelt fags karakteristiske, videnskabelige tilgang Elementær videnskabsteori

Produkt: Synopsis (10 timer elevtid)

Evaluering: Kommenteret synopsis

AT3.2 (24 lektioner, foråret 3g)

Indhold: Vejledningsforløb
Minikorps: 3-4 lærere får ressourcerummet når det kommer. Planlægger sammen med ledelsen præsentation og oplæg for eleverne samt lektier til vejledningsgange.
Det lille korps får opgaven om morgen, hvor opgaven offentliggøres for eleverne kl. 15. Det lille korps friholdes hele dagen til at arbejde med opgaven, møde og deltage i præsentation i festsalen.

Tilrettelæggelse:
1 lektion til offentliggørelse
1 introlektion med praktisk information
2 x 2 lektioners vejledning med det lille korps i valg af sag og fag
2 arbejd selv lektioner inden valg af sag og fag
2 x 2 lektioner til individuel vejledning
3 skrivedage (12 lektioner) fordelt med 1 mellem vejledningerne og 2 op til afleveringen.

Lektier til hver vejledningsgang lavet af minikorpset. Lektierne medbringes fra gang til gang også når det store korps kommer på.

Produkt: Synopsis (10 timer elevtid)

Evaluering: Eksamen

Evalueringsværktøjskasse
- Prøveeksamen – enkelte fremlægger valgt ved lodtrækning, alle grupper fremlægger hver sin del af synopsen
- Opponentgrupper med fokus på argumentation
- Opponentgrupper med fokus på synopsisformen
- Klassen deles i 2 og holder oplæg for hinanden med 1 lærer til stede.
- Fremlægge for anden klasse
- En 3g’er fremlægger for en 2g’er, 3g’eren får øvet fremlæggelsen og 2g’eren lærer mere om formen, metoder, ser bredde i emne valg
- Matrixgrupper
- Videofremlæggelse, der gives feedback af andre grupper på skolen