Notat

Et notat er en officiel redegørelse eller et udkast om en problemstilling med forskellige løsningsforslag.
Ofte skrives notater af embedsmænd i ministerierne. Et notat kan være fra en embedsmand til en minister eller fra minister til et folketingsudvalg.
Omfanget af et notat er varierende, fra 1-3 sider til 30-40 sider.
I en samfundsfagsopgave vil et notat normalt fylde 2-4 sider alt afhængig af problemstillingens omfang.
Et notat indeholder: En indledning, hvor problemstillingen og baggrunden herfor præsenteres.
En række løsningsforslag og konsekvenserne heraf, gerne i form af konkrete eksempler.
Et notat indeholder ofte beregninger, tabeller, modeller m.v., som understøtter argumenter for eller imod et løsningsforslag.
Afsluttes med en anbefaling om, hvilket forslag der bedst kan løse problemet.
Er objektivt i sin fremstilling.

Tilbage til minileksikon