Problemformulering øvr. (SRP - SRO - dansk/historieopgave)

Bemærk, at problemformuleringen i disse opgaver formuleres af læreren/ lærerne efter dialog og i samarbejde med dig.

Kravene til problemformuleringen SRP i læreplanen 4.4 lyder:

  • være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen
  • gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet
  • være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet
  • have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse
  • tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden.


Det betyder, at opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset.
Selve problemformuleringen skal gerne kunne rummes i et enkelt spørgsmål eller en undren, formuleret som en one liner.
F.eks. ”Hvorfor forbyder EU ikke alle hormonforstyrrende stoffer i legetøj?”

Problemformuleringen opfølges af 3-5 delspørgsmål, som ikke må indeholde lange forklaringer og klare dispositioner. Der skal være plads til elevernes selvstændige tilgang til undersøgelsen.

Processen i vejledningen og i problemformuleringen kan formuleres således:

1. Lyt til eleven!
2. Vejledning
3. Formulér en fælles problemstilling!
4. Overvej hvad eleven skal nå frem til
5. Overvej hvordan fagene kan bidrage med  viden, metoder, analyser til analysen
6. Overvej om eleven forstår krav, niveau og muligheder.

Tilbage til minileksikon