Covid-19 Retningslinjer på ÅSG

Nedenstående retningsliner er gældende på Århus Statsgymnasium i forhold til at håndtere situationen omkring Covid-19.

Retningslinjerne opdateres løbende.

Udgangspunktet for retningslinjerne er bl.a. seneste udgave af Sundhedsstyrelsens ”Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser” (pt version 1, 17. marts 2021) samt seneste udgave af udsendte retningslinjer fra BUVM (pt. Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser, 9. april 2021 samt FAQ på uvm.dk).

 

Gældende for alle på skolen

Alle skal følge hovedreglerne for at forebygge udbredelse af Covid-19:

 • Vaske/afspritte hænder
 • Holde afstand
 • Nyse/hoste i ærmet
 • Blive hjemme, hvis man har symptomer på smitsom sygdom
 • Bruge mundbind, når det er krævet

Alle skal desuden følge skolens anvisninger for adfærd på skolens område.  Gør man ikke det, risikerer man bortvisning.

 

Hverdagen og undervisningen

Angående færdsel på fællesområderne

 • Man skal ved færdsel på skolen holde 2 meters afstand til alle; dette kan fraviges inden for klassen
 • Man skal undgå at stimle mange sammen, også på udendørs arealer
 • Ophold på andre fællesområder, indendørs såvel som udendørs, end de i skemaet anviste er ikke tilladt
 • Walk and talk kan foregå uden lærertilstedeværelse, men kun udendørs

 

Forholdsregler i undervisningen

 • Alle skal spritte hænder straks ved ankomst på skolen
 • Alle skal spritte hænder, inden de går ind i et lokale, og når et lokale forlades. Der er opsat spritdispensere på hele skolens område. Derudover opfordres alle til at medbringe egen spritflaske
 • Bord- og stoleopstillingen i undervisningslokalerne må under ingen omstændigheder ændres
 • Ved undervisning på blandede hold skal elever fra samme klasse sidde sammen, og der skal holdes 2m afstand til elever fra andre klasser
 • Ved tavleundervisning skal der være 2 meters afstand mellem lærere og forreste række af elever
 • Ved sang skal der være 2 meters afstand mellem de syngende.

 

Ved fag med udstyr

 • Der er spritservietter i lokalerne, så udstyret kan afsprittes før og efter brug
 • Hvis udstyr kræver særlig håndtering ift. rengøring kontaktes LN.

 

Brug af mundbind/visir

Eleverne skal som udgangspunkt bære mundbind/visir på skolens indendørs områder.

Dog kan eleven tage mundbind/visir af, når eleven undervises i et undervisningslokale. Bortset herfra, kan mundbind/visir kun tages af under kortvarig indtagelse af mad/drikke. Det betyder, at mundbind/visir også skal benyttes i kantinen og på alle andre fællesområder, også når man sidder ned.

Eleverne skal selv sørge for mundbind/visir.

Elever fra andre skoler, der besøger skolen, skal følge samme regler som skolens elever.

 

Alle medarbejdere skal som udgangspunkt bære mundbind/visir på skolens indendørs områder.

Dog skal der ikke anvendes mundbind/visir, hvis man er alene, eller hvis man er i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor elever ikke har adgang. Dette gælder fx i lærerforberedelsen, på ledelsens kontorer og på skolens lærerværelse.

Lærere, der på samme dag underviser max 2 hold/klasser, kan undlade at bære mundbind/visir, når læreren underviser. Ellers skal man bære mundbind/visir, også når man underviser.

Skolen har indkøbt mundbind og visir til alle medarbejdere. Visiret er personligt, og det påhviler medarbejderen selv at renholde det; det samme gælder for genanvendelige mundbind.

Gæster, som besøger skolen, skal følge samme regler som skolens medarbejdere.

 

Test

I forbindelse med genåbningen af gymnasierne er det iflg. bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/294, et krav, at alle elever og medarbejdere løbende skal testes for Covid-19. Det betyder, at man ved ethvert fremmøde på skolen og skolens område skal kunne fremvise dokumentation for, at man er testet negativ for max. 72 timer siden (fra testtidspunktet). Dog er det tilstrækkeligt, at man er testet to gange jævnt fordelt inden for de sidste 7 dage. Er der ikke dokumentation herfor, må man ikke være på skolen, og som elev får man fravær.

Eleverne skal derfor være nytestede (og negative) på første mødedag efter den uge, hvor de har været hjemme til virtuel undervisning. Den lærer, klassen har i første lektion på første mødedag kontrollerer elevernes testresultater. Hvis de er i orden, får eleverne et armbånd på (armbånd à la festivalarmbånd). Armbåndet betyder, at testresultater ikke skal tjekkes hele tiden. Hvis testresultatet ikke er i orden, bliver eleven sendt til kviktest i byen eller selvpodning på skolen.

I de uger, hvor eleverne har fysisk fremmøde, skal de udføre selvtest på skolen. Skolens pode-supervisorer kommer rundt i alle klasser 2 gange om ugen og instruerer i selvtest (med næsekviktest). Test-resultaterne noteres og indsendes samme dag til Sundhedsmyndighederne og bliver dermed en del af det nationale statistiske talmateriale om Covid-19 smitte.

Hvis man ikke ønsker at foretage selvtest på skolen, må man gerne benytte testtilbuddene rundt i byen. Men der afviges ikke fra kravet om to test jævnt fordelt hen over en uge. Husk ved test ude i byen at kræve dokumentation, også ved kviktest.

Testresultatet fra selvpodningen foreligger efter ca. 15 minutter.

Hvis resultatet af testen skulle vise sig at være positiv, hjælper vi den smittede videre – vedkommende skal have foretaget en pcr-test på et testcenter i byen så hurtigt som muligt for at få bekræftet eller afkræftet resultatet af kviktesten.

Elever, der af medicinske årsager ikke kan testes, eller som har været smittet med Covid-19 for mindst 14 dage og max 12 uger siden, kan fritages for testkravet. For at kunne fritages, skal man aflevere en lægeerklæring. En skabelon dertil kan fås ved henvendelse til skolen, som efterfølgende skal have den udfyldt tilbage. Skolen betaler lægeerklæringen. En kopi af lægeerklæringen skal medbringes hver dag. Har man tidligere været smittet med Covid-19 inden for den fastsatte tidsgrænse, er det tilstrækkeligt at fremvise fx skærmbillede, hvor testresultatet fremgår sammen med navn og dato for testen; i så tilfælde behøves altså ingen lægeerklæring.

 

 

Forholdsregler ved sygdom og smitterisiko

Alle elever og medarbejdere opfordres til at downloade Sundheds-og Ældreministeriets app ”Smitte|stop”.

 

Hvis man testes positiv og dermed er smittet med Covid-19

 • Hvis man bliver smittet med Covid-19, skal dette meddeles til skolens rektor, tlf. 2449 9192
 • Ingen med Covid-19 symptomer må komme på skolen, og man skal lade sig teste (pcr-test)
 • Hvis man er sygemeldt med Covid-19, skal man isolere sig hjemme, og man må først komme i skole igen tidligst 48 timer efter ophør af symptomer; der kræves ikke negativ test
 • Er man konstateret smittet, men uden at have symptomer, skal man isolere sig hjemme 7 dage. Udvikler man symptomer i løbet af disse 7 dage, skal man blive hjemme mindst 48 timer efter ophør af symptomer; der kræves ikke negativ test
 • Alt andet sygefravær registreres som vanligt.

 

Ved kontakt med en smittet

Er man nær kontakt til en konstateret smittet person, skal man isolere sig, blive hjemme fra skolen, og lade sig teste i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger. Dette indebærer oftest, at man skal tage 2 tests (begge pcr), den første test tidligst 4 dage efter, man har været i kontakt med den smittede, og den anden test 2 dage efter den første test. Man må komme ud af isolationen og i skole igen, hvis anden test er negativ.

Se nedenfor under ”hjemsendelse”, hvordan man skal forholde sig i forhold til skolen, mens man venter på testsvar.

Hvis man er nær kontakt, skal man – for at få information om, hvordan de to tests kan bestilles samtidig og få hurtigt testsvar - ringe til Coronaopsporing på tlf. 3232 0511.

Som nær kontakt betragtes (Ref. Styrelsen for patientsikkerhed):

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist Covid-19
 • En person, der haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist Covid-19
 • En person, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i tæt samtale med personen) med en, der har fået påvist Covid-19.

 

Hjemsendelse: Undervisning og fravær

 

Hjemsendte elever, der venter på testsvar, og som ikke er syge, har krav på at modtage og pligt til at deltage i undervisning. Bemærk, at dette kun gælder for elever, der er smittede med Covid-19 eller nære kontakter, ikke når det handler om andet fravær/anden sygdom.

 

Eleven skal:

 

 • hurtigst muligt sende en besked til sine lærere om, at han/hun er hjemsendt, enten via besked i Ludus eller via G-mail; eleven må forvente en rimelig respons-tid fra læreren. Fx kan man ikke forvente at få særlige arbejdsark allerede dagen efter, hvis læreren først får besked forudgående aften
 • angive årsagen til fraværet i Ludus (fx ”hjemsendt og afventer testsvar”)
 • følge de anvisninger, læreren efterfølgende skriver i lektiefeltet i lektionen; det kan fx være, eleven skal deltage virtuelt via Google Meet, eller der kan være arbejdsark, der skal besvares
 • hvis eleven dermed demonstrerer aktiv deltagelse, får eleven ikke fravær.

 

 

 

Læreren skal:

 • inden for en rimelig tidsramme være opmærksom på, om der er hjemsendte elever på holdet/i klassen
 • i lektiefeltet til lektionen tydeligt angive, hvordan hjemsendte elever kan deltage, fx via Google Meet eller ved at besvare konkrete arbejdsopgaver
 • føre eleven fraværende, dersom eleven ikke demonstrerer aktiv deltagelse.

 

Hjemsendte lærere, der ikke er syge, skal, med mindre andet er aftalt med ledelsen, undervise virtuelt med synkron tilstedeværelse, fx via Google Meet. Ledelsen sørger for, at der i lektiefeltet både er angivelsen ”virtuel” og et lokalenummer. Eleverne har dermed mulighed for enten at følge undervisningen hjemmefra eller fra et lokale på skolen.

 

 

Procedure, hvis ledelsen får informationer om, at en elev eller medarbejder er smittet med COVID 19

 • Den smittede isoleres derhjemme i henhold til gældende forskrifter og må ikke komme i skole
 • Hvis det positive test-resultat er påvist efter en antigen-test (kviktest), skal den smittede hurtigst muligt have foretaget en pcr-test for at få be- eller afkræftet resultatet; hvis pcr-testen er negativ, ophører isolationen, og også de nære kontakters isolation ophører
 • Der etableres sammen med den smittede et overblik over, hvem den smittede har været i tæt kontakt med på skolen. Som udgangspunkt betragtes alle klassekammerater som nære kontakter, dvs. hele klassen hjemsendes i isolation med besked om at få foretaget en PCR-test
 • De øvrige nære kontakter hjemsendes og vejledes om at isolere sig og lade sig teste.

 

Efter ophold i udlandet

Har man som elev eller medarbejder været i udlandet i et af de lande, der i Udenrigsministeriets rejsevejledning er gule, kan man møde i skole umiddelbart efter opholdet.

Har man opholdt sig i et land, der var gult ved udrejse, men under opholdet skiftede til orange, skal man lade sig teste straks efter hjemkomsten, og blive hjemme til negativt testsvar foreligger.

Er man rejst til et land, der på udrejsetidspunktet var orange, er man i karantæne i 14 dage efter hjemkomst, og man skal lade sige teste 2 gange, før fremmøde på skolen tillades. Er man som medarbejder forhindret i at arbejde virtuelt i karantæneperioden, risikerer man hjemsendelse uden løn.

 

------------------------------------------

 

 

Rektor Dorte Fristrup kan kontaktes ved sms eller opkald til tlf. 2449 9192 eller direkte mail til asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

DF, 060421