Faggrupper og fagforstander

Faggrupper på ÅSG – og om fagforstanderens opgaver

På ÅSG anskues faggruppen som den enkelte lærers nærmeste faglige arbejdsfællesskab. Det er i faggruppen, at kvaliteten i undervisningen i det pågældende fag er i centrum, hvilket betyder, at det er her, der skal foregå

 • didaktisk sparring og udvikling
 • videndeling og idéudvikling, fx vedrørende faglige forløb og i forbindelse med interne og eksterne kurser
 • drøftelse og beslutning vedrørende indkøb af undervisningsmaterialer
 • idégenerering og fastlæggelse af skoleaktiviteter med fagligt indhold (fællestimer, konkurrencer mv.)

Formålet med arbejdet i faggruppen er på denne måde både at fastholde og medvirke til udvikling af den enkeltes kompetencer, at fastholde og udvikle kvalitet i undervisningsmaterialer og i brugen af dem og at skabe en synlighed for og bevidsthed om, hvad faget både internt og eksternt står for. Det er også i faggruppen, at opgaver som flerfaglige forløb og forløb i grundforløbet koordineres, ligesom faggruppen medvirker som gruppe i opgavefordelingen.

Det er naturligt, at faggruppen fastholder en social tryghed og dynamik, så der skabes et grundlag for ovenstående i fællesskabet i den enkelte faggruppe. Trygheden og den gensidige respekt i faggruppen er grobunden for gode dialoger om faget på ÅSG.

Fagforstanderens opgaver

Fagforstanderen har faste opgaver, der primært vedrører kommunikation og koordinering. Det er forstanderens opgave at

 1. lave dagsordener til faggruppemøderne og sikre, at der skrives referat, og at det gemmes i faggruppens mappe på Google Drev
 2. sikre god kommunikation mellem faggruppen og skolens ledelse, herunder være bindeled i kommunikationen mellem faggruppen og skolens ledelse i forbindelse med konkrete opgaver, fx ansættelsessamtaler, opgavefordeling og skoleudviklingsprojekter
 3. sikre, at fagdidaktiske drøftelser finder sted
 4. sikre sparring og videndeling, eksempelvis i forbindelse med deltagelse i kurser
 5. tage initiativ til drøftelse og fastlæggelse af relevante indkøb af undervisningsmidler og –materialer
 6. sikre en årlig drøftelse af, hvem der skal varetage hvervet som fagforstander, herunder sikre, at et evt. aftalt rotationsprincip overholdes. Hvervet som fagforstander skal være aftalt senest 1. april forud for det skoleår, som hvervet vedrører.

Pkt. e kan efter aftale med faggruppen uddelegeres til et andet faggruppemedlem.

Faggruppens opgaver

Det er faggruppens opgave at sikre

 1. fastlæggelse og foretage relevante indkøb af undervisningsmidler og –materialer inden for årets budget
 2. ekstra opmærksomhed på integrationen af nye kolleger i det faglige, pædagogiske og sociale fællesskab
 3. evaluering af aftalte undervisningsaktiviteter, fx fælles grundforløb eller andre faglige forløb, der aftales og koordineres i faggruppen
 4. at den enkeltes kursusvirksomhed når faggruppen, dvs. at udbyttet af fagligt og/eller didaktisk relevante kurser deles med faggruppen
 5. at aktuelle pædagogiske temaer med relevans for faget tages op i faggruppen. Dette betyder, at faggruppen skal holde sig orienteret om temaer både lokalt og vedrørende faget mere generelt på landsplan
 6. oprydning i og vedligeholdelse af uv-materialer og -udstyr.

Rammer for faggruppens arbejde

Der skemalægges faggruppemøder én gang pr semester, og derudover kan faggruppen aftale møder efter behov.

Faggruppen afholder én gang årligt et møde af cirka en times varighed med skolens øverste ledelse. På dette møde drøftes, hvad der har været fokus på i faggruppens arbejde det sidste års tid, ligesom der ses fremad på kommende fokusområder. Dagsorden udarbejdes af fagforstanderen sammen med den øverste ledelse.

Derudover inviteres fagforstanderne samlet til halvårlige møder med den øverste ledelse.