Formativ feedback

Når kokken smager på suppen i køkkenet, er det formativt, og når gæsten smager på suppen i restauranten, er det summativt!  

Ideen bygger på ønsket om at give den enkelte elev de bedst mulige udviklingsbetingelser.

“Evaluering for læring og ikke evaluering af læring. Det er en proces, hvor læreren optager elevernes udsagn, diskuterer dem og giver dem retning, og hvor eleverne optager lærernes udsagn for at kunne evaluere deres faglige niveau i forhold til det niveau, som læreren lægger.” - TBS

EVA rapport beskriver disse elementer, som essentielle:                             

• At synliggøre mål og mening i fagene

• Fokuseret, fastholdt og omsat feedback

• Fokus på processen frem for produktet

• Inddragelse af eleverne 

På ÅSG ønsker vi at arbejde med formativ evaluering og feedback som en integreret del af den daglige undervisning. For os er det vigtigt for elevens faglige udvikling, at der ikke blot gives løbende indikationer om elevens niveau, men at der ydermere peges frem mod, hvad eleven kan gøre bedre for at flytte sit faglige niveau. Vi ønsker altså at hjælpe eleven til at forstå, hvad den den enkelte elev specifikt skal fokusere på for at udvikle sig fagligt. For bedst muligt at støtte eleven i hans eller hendes faglige udvikling står samtalen og gennemsigtigheden med feedbacken centralt. Det er altså vigtigt, at der er klare linjer mellem relationerne, når det kommer til formativ feedback og evaluering.

Hvad end det drejer sig om lærer til elev-feedback eller elev til elev-feedback er rammerne og det fælles faglige sprog altafgørende for at eleven opnår bedst mulig faglig udvikling. I en tid, hvor gymnasieskolen er præget af en udpræget perfektionskultur, ser vi på ÅSG altså det formative element i den daglige undervisning, som en procesorienteret tilgang, der kan støtte eleverne til at udvikle sig fagligt uden at præstationen tager for meget fokus. 

Link til Idekatalog formativ feedback