Fravær

Som elev har man pligt til at møde til undervisningen, herunder også deltage i de arrangementer, der afholdes i skoletiden, fx fællestimer, introforløb o.lign. I særlige tilfælde kan undervisningen henlægges til et tidspunkt uden for almindelig skoletid, i så fald vil det fremgå af Ludus og eleven har den samme pligt til at deltage i undervisningen. Desuden har man som elev tillige pligt til at aflevere alle stillede opgaver rettidigt. Endelig er der også mødepligt til terminsprøver, årsprøver m.v.

Skolen forventer naturligvis, at en elev kun forsømmer arbejdet, når der er tvingende grunde hertil. I den forbindelse eksisterer der således ikke nogen "ret" til fravær.

Fraværsregistrering

I forbindelse med hver lektion registreres fremmøde/fravær. Ligeledes registreres manglende afleveringer i forbindelse med skriftlige opgaver. Som elev har man mulighed for løbende at følge forsømmelsestallene i Ludus. Hvis man mener, at der er fejl i registreringen, henvender man sig til den pågældende lærer, der i tilfælde af fejl kan foretage rettelser.

Fravær føres af læreren i begyndelsen og justeres ved slutningen af lektionen efter behov. Der gives kun fravær for 50% eller 100% af en lektion. Der gives fravær til enhver elev, der ikke er tilstede ved lektionens start. Elever der kommer for sent eller forlader undervisningen undervejs i lektionen noteres fraværende i et omfang læreren skønner retvisende. Undtaget er elever, der deltager i elevrådsmøder aftalt med skolens rektor.

Registrering af aflevering af opgaver sker automatisk i Ludus, ved aflevering af opgaver i hånden er det op til læreren at registrere. Det sker i umiddelbar forlængelse af afleveringsfristen. Hvis en opgave afleveres for sent, kan det ikke forventes, at den registreres som afleveret i umiddelbar forlængelse af afleveringen.

Som elev skal man via Ludus give skolen besked om fravær, hvad enten det skyldes sygdom eller andet. Fraværsårsager angives i Ludus senest kl. 8.00 den pågældende dag. Ved opgørelse af forsømmelser, vil skolen tage hensyn til elevens angivelse af fraværsårsag, i det tilfælde at eleven er fraværende pga. lovpligtige aktiviteter (eksempelvis et borgerligt ombud).

Opgørelse af forsømmelser

Skolen arbejder aktivt for at nedbringe elevernes fravær. Skolens håndtering af den konkrete elevs forsømmelsestal beror på en konkret vurdering af hvilken indsats, der er nødvendig for at øge elevens tilstedeværelse.

Praksis er følgende: Forsømmelsestal følges løbende, og de gennemgås en gang om måneden af teamlærerne, studievejlederen og uddannelseslederen. I gennemgangen af forsømmelser håndteres skriftlige forsømmelser for sig og timeforsømmelser for sig. Ved gennemgangen, er der særligt fokus på elevens fraværsårsager, herunder om elevens fravær skyldes elevens engagement i øvrige skoleaktiviteter som fx elevråd, tutor ved brobygning o.lign. En elev bør ikke engagere sig i øvrige skoleaktiviteter indenfor undervisningstiden i et sådant omfang, at det påvirker elevens faglige niveau.

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er skolens påmindelse om at bringe forsømmelserne ned. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med uddannelsesleder og skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år sendes også en meddelelse om advarslen til forældrene.

Efter tildeling af en skriftlig advarsel følges forsømmelsesforløbet nøje for at se, om advarslen er blevet fulgt af en betydelig nedsættelse af forsømmeligheden.

Sanktioner

Fortsætter imidlertid de omfattende forsømmelser, vil eleven blive indkaldt til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes:

  • SU bortfalder, idet det skønnes, at man ikke længere er studieaktiv.
  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder.             
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
  • Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen.

Forud for modtagelsen af en skriftlig advarsel eller anden sanktion, modtager eleven og evt. forældre en høringsskrivelse. Høringsperioden er én uge. Herefter tildeles eleven selve advarslen eller sanktionen.

Lægeerklæring

Elever, der ikke kan deltage aktivt i undervisningen, fx ved længerevarende sygdom, kan blive afkrævet en lægeerklæring, som eleven selv skal betale.

Eleven skal ved længerevarende fravær fra undervisningen (mere end 3 dage) selv udvise opmærksomhed over for, hvorvidt det er nødvendigt at fremskaffe en lægeerklæring. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til skolen.

Elever med en skriftlig advarsel kan ved længerevarende sygdom (3 dage eller mere) blive bedt om at skaffe en lægeerklæring, der afleveres på kontoret.

Ved fravær i forbindelse med termins- og årsprøver eller ved eksamen grundet sygdom, skal eleven for egen regning aflevere en lægeerklæring til kontoret. Dette gælder også for de afsluttende prøver i AP og NV.

Lægeerklæring og idræt

En stor del af faget idræt er fysisk aktivitet, og derfor kan man oftere end i andre fag komme ud for, at aktiv deltagelse besværliggøres fx pga. en skade. Reglerne på ÅSG er:

  1. Er en elev helt uarbejdsdygtig i faget idræt, kan eleven fritages og skal have et andet fag på C-niveau. Rektor og administrationen behandler sagen. En fritagelse er altid begrundet i en lægeerklæring.
  2. Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor eller stedfortræder fritages for dele af den praktiske undervisning. Rektor eller stedfortræders vurdering af omfanget af fritagelse sker på baggrund af et brev fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring. Eleven indgår herefter en aftale med idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idræts-undervisningen
  3. Elever, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige i en periode, der strækker sig ud over 2 uger, skal have godkendelse af rektor. Rektor eller stedfortræder kan forlange et brev fra elevens læge, der beskriver årsagen til og omfanget af hindringen for deltagelse i den praktiske del af undervisningen. Eleven indgår herefter en aftale med idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idrætsundervisningen.
  4. Hvis en elev er helt eller delvist uarbejdsdygtig i en kort periode på op til 2 uger, kan idrætslæreren fritage eller skåne eleven for deltagelse i den praktiske del af idrætsundervisningen.

Ovenstående betyder, at elever, der er i gruppe 2-4 ovenfor skal møde op til undervisningen i idræt, også selvom der foreligger lægeerklæring. Idrætslæreren vurderer, om den pågældende elev skal klæde om til idrætstøj til timen.