Fravær

Som elev har man pligt til at møde til undervisningen, herunder også deltage i de arrangementer, der afholdes i skoletiden, fx fællestimer, introforløb o.lign. Desuden har man som elev tillige pligt til at aflevere alle stillede opgaver rettidigt. Endelig er der også mødepligt til terminsprøver, årsprøver m.v. 

Skolen forventer naturligvis, at en elev kun forsømmer arbejdet, når der er tvingende grunde hertil. I den forbindelse eksisterer der således ikke nogen "ret" til fravær.

Fraværsregistrering i Ludus
Fravær føres af læreren som udgangspunkt i begyndelsen af lektionen. Her føres der fravær for hele lektionen, og det påhviler eleven at gøre læreren opmærksom på (i timen), at eleven er kommet, hvis eleven kommer for sent, så fravær for den sidste halvdel af lektionen kan slettes.

Der gives ikke fravær på minutbasis - det vil tage uforholdsmæssigt lang tid fra undervisningen - så der gives fravær enten for 45 minutter eller for 90 minutter, dvs. enten for en halv eller en hel lektion.
Registrering af afleverig af opgaver er op til læreren, men sker som regel i umiddelbar forlængelse af afleveringsfristen. Hvis en opgave afleveres for sent, kan det ikke forventes, at den registreres som afleveret i umiddelbar forlængelse af afleveringen. 

I forbindelse med hver lektion registreres fremmøde/fravær. Ligeledes føres manglende afleveringer i forbindelse med skriftlige opgaver. Som elev har man mulighed for løbende at følge forsømmelsestallene i Ludus. Hvis man mener, at der er fejl i registreringen, henvender man sig til den pågældende lærer, der i tilfælde af fejl kan foretage rettelser.
Som elev skal man via Ludus give skolen besked om fravær, hvad enten det skyldes sygdom eller andet. Uanset hvad fraværet skyldes, skal man i Ludus angive årsagen til forsømmelserne.

Opgørelse af forsømmelser
Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer med nedenstående sanktioner.  

Praksis er følgende: Forsømmelsestallene følges løbende, og de gennemgås en gang om måneden af teamlærerne, studievejlederen og uddannelseslederen. I gennemgangen af forsømmelser håndteres skriftlige forsømmelser for sig og timeforsømmelser for sig.


Skriftlig advarsel 
En skriftlig advarsel er skolens påmindelse om at bringe forsømmelserne ned. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med uddannelsesleder og skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år sendes også en meddelelse om advarslen til forældrene. 
Efter tildeling af en skriftlig advarsel følges forsømmelsesforløbet nøje for at se, om advarslen er blevet fulgt af en betydelig nedsættelse af forsømmeligheden.

Sanktioner
Fortsætter imidlertid de omfattende forsømmelser, vil eleven blive indkaldt til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes:

  • - SU bortfalder, idet det skønnes, at man ikke længere er studieaktiv
  • - Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder.     
  • - Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.     
  • - Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen.

 

Lægeerklæring
Elever, der ikke kan deltage aktivt i undervisningen, fx ved længerevarende sygdom, kan blive afkrævet en lægeerklæring, som eleven selv skal betale. 
Eleven skal ved længerevarende fravær fra undervisningen (mere end 3 dage) selv udvise opmæksomhed over for, hvorvidt det er nødvendigt at fremskaffe en lægeerklæring. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til skolen.

Elever med en skriftlig advarsel kan ved længerevarende sygdom (3 dage eller mere) blive bedt om at skaffe en lægeerklæring, der afleveres på kontoret.

Ved fravær i forbindelse med termins- og årsprøver eller ved eksamen grundet sygdom, skal eleven for egen regning aflevere en lægeerklæring til kontoret. Dette gælder også for de afsluttende prøver i AP og NV.

Lægeerklæring og idræt
En stor del af faget idræt er fysisk aktivitet, og derfor kan man oftere end i andre fag komme ud for, at aktiv deltagelse besværliggøres f.eks. pga. en skade. Reglerne på ÅSG er:

  1. Er en elev helt uarbejdsdygtig i faget idræt, skal han/hun have et andet fag på C-niveau. Rektor og administrationen behandler sagen.
  2. Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor eller stedfortræder fritages for dele af den praktiske undervisning.  Rektor eller stedfortræders vurdering  af omfanget af fritagelse sker normalt på baggrund af et brev fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring.  Eleven indgår herefter en aftale med idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idræts-undervisningen
  3. Elever, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige i en periode, der strækker sig ud over 2 uger, skal have godkendelse af rektor. Rektor eller stedfortræder kan forlange et brev fra elevens læge, der beskriver årsagen til og omfanget af hindringen for deltagelse i den praktiske del af undervisningen. Eleven indgår herefter en aftale med idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idrætsundervisningen.
  4. Hvis en elev er helt eller delvist uarbejdsdygtig i en kort periode på op til 2 uger, kan idrætslæreren fritage eller skåne eleven for deltagelse i den praktiske del af idrætsundervisningen. (jvnf. Bekendgørelse om studie- og ordensregler §4, stk 3).

Ovenstående betyder, at elever, der er i gruppe 2-4 ovenfor skal møde op til undervisningen i idræt, også selvom der foreligger lægeerklæring. Idrætslæreren vurderer, om den pågældende elev skal klæde om til idrætstøj til timen.

Se evt. mere via dette link:www.emu.dk/gym/fag/id/uvm/fritagelse_fra_idraet.html

(jvnf. Bekendgørelse om studie- og ordensregler §4, stk 3).

Se fraværsstatistik for Århus Statsgymnasium her.