Klager over karakterer

Som elev har man altid mulighed for at klage over en standpunkts-, års- eller eksamenskarakter. En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen stiles til skolen og klager skal argumentere for, at der er truffet en forkert afgørelse i tildelingen af den enkelte karakter. Ydermere har man som klager mulighed for at klage over eksamensgrundlaget og -afviklingen, når man klager over en eksamenskarakter.

Hvis man påtænker at klage over en karakter, har man mulighed for at få klagevejledning hos skolens eksamensansvarlige. Rektor træffer afgørelse om klagesager og kan således ikke give klagevejledning.

Fristen for klager over standpunktskarater og mundtlige årsprøve- eller eksamenskarakter skal være sendt til rektor senest 14 dage efter karakteren er afgivet.
Fristen for klager over skriftelig eksamenskarkater fremgår af Ludus-kalenderen. Det er typisk tirsdag efter dimissionen.

Klagevejledning til klager vedr. årskarakterer og skriftlige eksamenskarakterer fås ved henvendelse hos Morten Junget. Klagevejledning til klager vedr. mundtlige eksamenskarakterer, herunder SRP, fås ved henvendelse hos Mona Gadegaard.