Klasseprofil i 1g

Formål
At etablere en klasseprofil, der kan give lærere, team og studievejledere input til og overblik over støttende og udviklende indsats både over for den enkelte elev og klassen som helhed.

Ansvarlige
Klassens team er hovedansvarlige for, at der laves en klasseprofil senest til uge 45. Profilen laves i samarbejde med studievejlederen. Den sendes til klassens konference og til klassens uddannelsesleder.

Hvem, hvornår og hvad
Inden klassemødet i uge 46/47 drøfter team, studievejleder og uddannelsesleder strategier både i forhold til enkeltelever og i forhold til klassen som helhed. Eksempler punkter til drøftelse på dette indledende møde (punkt 1 og 2) og videre på klassemødet (punkt 3):

1. Opsamling på enkeltelever Hvilke elever skal have særlig bevågenhed?
Aftaler om konkrete handlinger! (Læsevejledning, brug af ekstratimepuljen i et eller flere fag, danskcafeen, natcafeen, skrivefængsel, etablering af studiegrupper? etc.) De konkrete initiativer skal aftales i dialog med den enkelte elev og med de lærere, det måtte implicere (fx støttetimer). Team og studievejleder aftaler, hvem der gør hvad. Opfølgning og evaluering skal være en naturlig del af initiativerne.

2. Hvad skal der arbejdes med i forhold til klasserumskultur?
(forsømmelsesproblemer? kommen for sent? aktiv deltagelse i timerne? etc.). Aftaler om konkrete handlinger. De konkrete initiativer skal aftales i dialog med den enkelte klasse (det kan være ”klassens time” eller fx initiativer, der tilrettelægges af studievejleder og team + evt. klasseråd). Opfølgning og evaluering skal være en naturlig del heraf.

3. Punkt 1 og 2 fastholdes skriftligt (”udvidet klasseprofil”) og lægger op til overvejelser for klassens lærere
Kalder profilen på særlige pædagogiske metoder eller initiativer? Hvilke forhold af pædagogisk-didaktisk karakter (bl.a. i forhold til læringsstile, uv materialer og undervisningsformer) skaber profilen opmærksomhed på? Hvad mødes klassen med i denne forbindelse – skal noget koordineres eller fokuseres? Den udvidede klasseprofil og oplæg til overvejelser/initiativer drøftes på et klassemøde, hvor konkrete handlinger fastlægges.