Lønpolitik

Lønpolitikken opfylder de overordnede rammer givet i lønpolitikken i staten. Den er drøftet i SU og godkendt af bestyrelsen.

Mål for lønpolitikken
Lønpolitikken er en integreret del af personalepolitikken og skal understøtte skolens værdigrundlag, strategi og visioner. Lønpolitikken bidrager dermed overordnet til at styrke indsatsen i forhold til eleverne på Århus Statsgymnasium.
Lønpolitikken på Århus Statsgymnasium skal være gennemskuelig, således at alle kender mulighederne for at opnå løntillæg og kriterierne for, hvilke funktioner, kvalifikationer og indsatser, der honoreres. Beslutninger om løntillæg skal derfor altid kunne begrundes sagligt.
En akademisk medarbejders grundløn (basisløn og adjunkt/lektortillæg) er fastlagt ud fra de centrale overenskomster, og dertil kommer muligheden for lokallønstillæg tildelt efter individuel vurdering. Skolen ønsker at sikre et lønperspektiv ud over det centralt fastlagte for at understøtte skolens ønske om at tiltrække, udvikle og fastholde højt kvalificeret akademisk arbejdskraft.
Lokallønstillæggene udmøntes hovedsageligt via kvalifikationstillæg. Funktionstillæg og engangsvederlag bruges kun i begrænset omfang på ÅSG.
Tilsvarende gælder for medarbejdere på det teknisk administrative område. Medarbejdernes grundløn er fastlagt ud fra de centrale overenskomster, og dertil kommer muligheden for lokallønstillæg tildelt efter individuel vurdering. Skolen ønsker at sikre et lønperspektiv ud over det centralt fastlagte for at understøtte skolens ønske om at tiltrække, udvikle og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft.

LØNAFTALE om lokal løndannelse - akademisk personale

Kvalifikationstillæg
Man kan som udgangspunkt ikke forvente tildeling af kvalifikationstillæg før det centralt aftalte lønforløb er afsluttet. Kvalifikationstillæg ydes som varige, pensionsgivende tillæg på 12.000 kr årligt (2015-niveau). En grundlæggende forudsætning for enhver tildeling af kvalifikationstillæg er, at medarbejderen efterlever skolens værdisæt og
-    er selvstændig, initiativrig og ansvarsfuld
-    leverer undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet
-    deltager aktivt i de udvalg, medarbejderen sidder i
-    er tillidsfuld, åben og respekterende i forhold til kollegers arbejde, uanset placering i organisationen
-    anvender sin arbejdstid hensigtsmæssigt
-    praktiserer helhedssyn, udviklingsparathed og samarbejdsevner.

Medarbejderen kan tildeles kvalifikationstillæg med begrundelse i et eller flere af følgende kriterier i opgavevaretagelsen. De kvalifikationer/indsatser, der honoreres, skal normalt have fundet sted i mindst 2 år. Et tillæg kan tildeles flere gange med samme begrundelse, dog med mindst 5 års mellemrum.

Undervisning og undervisningsudvikling
-    Medarbejderen dokumenterer via sin praksis særlig stor faglig og pædagogisk dygtighed
-    Medarbejderen virker aktivt som inspiration for kolleger i og/eller på tværs af faggrupper
-    Medarbejderen er initiativtager til videndeling og udvikling af faggruppen eller på tværs af faggrupper
-    Medarbejderen bidrager aktivt til udvikling af samarbejdet i teams og/eller klassemøder
-    Medarbejderen er i særlig grad opmærksom på elever med særlige udfordringer eller talenter og agerer aktivt herpå
-    Medarbejderen deltager i planlægning, gennemførsel og evaluering af faglige/pædagogiske forsøgs- og udviklingsprojekter på skolen, formidler resultaterne og bidrager til forankringen af resultaterne i organisationen
-    Medarbejderen er i særlig grad fleksibel og omstillingsparat, forstået sådan, at medarbejderen har en positiv indstilling til midlertidigt eller permanent at påtage sig nye arbejdsopgaver og besidder evnen til hurtigt og effektivt at sætte sig ind i og løse disse opgaver.

Organisation og skoleudvikling
-    Medarbejderen tager initiativ til og gør en aktiv indsats i skolens liv i forhold til aktiviteter/arrangementer for elever og medarbejdere
-    Medarbejderen igangsætter udviklingen af skolen via udvalgsarbejde, udviklingsprojekter eller andre initiativer, der følger skolens pædagogiske indsatsområder
-    Medarbejderen tager initiativ til og påtager sig opgaver, der er vigtige for skolens profil
-    Medarbejderen er en aktiv medspiller i løsningen af skolens mere langsigtede opgaver.

Funktionstillæg
Funktionstillæg bruges i begrænset omfang på ÅSG.
Funktionstillæg ydes for varetagelse af særlige funktioner på skolen. Funktionstillæg ydes for en tidsbegrænset periode og bortfalder, når funktionsvaretagelsen ophører, med mindre der er lavet særskilt aftale om andet.

LØNAFTALE om lokal løndannelse – teknisk administrativt personale
 

Kvalifikationstillæg
Kvalifikationstillæg ydes som varige, pensionsgivende tillæg på min. 6.000 kr årligt (2015-niveau). En grundlæggende forudsætning for enhver tildeling af kvalifikationstillæg er, at medarbejderen efterlever skolens værdisæt og
-    er selvstændig, initiativrig og ansvarsfuld
-    leverer opgaveløsning  af høj faglig kvalitet
-    er tillidsfuld, åben og respekterende i forhold til kollegers arbejde, uanset placering i organisationen
-    anvender sin arbejdstid hensigtsmæssigt
-    praktiserer helhedssyn, udviklingsparathed og samarbejdsevner.
Medarbejderen kan tildeles kvalifikationstillæg med begrundelse i et eller flere af følgende kriterier i opgavevaretagelsen. De kvalifikationer/indsatser, der honoreres, skal normalt have fundet sted i mindst 2 år. Et tillæg kan tildeles flere gange med samme begrundelse.

Opgavevaretagelse og udvikling på det teknisk administrative område
-    Medarbejderen dokumenterer via sin praksis særlig stor faglig dygtighed
-    Medarbejderen virker aktivt som inspiration for kolleger
-    Medarbejderen er initiativtager til udvikling af sit arbejdsområde i sammenhæng med skolens øvrige aktiviteter
-    Medarbejderen bidrager aktivt til udvikling af samarbejdsrelationer
-    Medarbejderen er i særlig grad fleksibel og omstillingsparat, dvs. medarbejderen har en positiv indstilling til midlertidigt eller permanent at påtage sig nye arbejdsopgaver og besidder evnen til hurtigt og effektivt at sætte sig ind i og løse disse opgaver
-    Medarbejderen indgår aktivt i skolens liv og initiativ til og påtager sig opgaver, der er vigtige for skolens profil
-    Medarbejderen er en aktiv medspiller i løsningen af skolens mere langsigtede opgaver.


Engangsvederlag
Engangsvederlag kan udbetales til en medarbejder, uanset personalegruppe, som en anerkendelse af en ekstraordinær indsats.
Engangsvederlag er ikke pensionsgivende og gives i portioner à højst 8.000 kr.


Forhandlingsprocedure
Aftaler om kvalifikations- og funktionstillæg indgås mellem rektor og tillidsrepræsentant. Rektor kan dog uddelegere forhandlingsretten for TAP til de personaleansvarlige mellemledere.
 Tillæggene forhandles én gang årligt i perioden september - november, med ikrafttræden 1. januar det følgende år.
Endvidere kan tildeling af kvalifikationsløn ske ved nyansættelser.
Aftalerne indgås skriftligt, og det skal fremgå, med hvilken begrundelse tillægget gives.
Efterfølgende orienterer rektor de medarbejdere, der tildeles tillæg, og begrunder tildelingen.
Funktionstillæggenes størrelse fastsættes efter forhandling mellem rektor og tillidsrepræsentanten.
Engangsvederlag kan gives på alle tider af året efter ledelsens konkrete vurdering. Tillidsrepræsentanten orienteres forud for tildelingen.


Opsigelse
Denne aftale er gældende fra 1. august 2015. Den kan opsiges af begge parter til begyndelsen af et skoleår, med tre måneders varsel, dvs. senest 30. april.