Merarbejde

Hvis tidsregistreringen tyder på, at der er for meget eller for lidt arbejde, er det vigtigt, at du og nærmeste leder sætter jer sammen og aftaler, hvad der evt. kan gøres ved det. I den forbindelse kan der ved ekstra opgaver ud over det planlagte laves aftale om merarbejde i henhold til gældende regler.

Vær opmærksom på, at alle skal deltage i de fælles skoleopgaver, og at du skal derfor sørge for, at der er plads til dem i dit tidsforbrug. Du skal altså løbende holde øje med, at der er tid til disse opgaver.

Du kan ikke pålægge dig selv merarbejde.

Hvis du, når skoleåret er omme, har registreret mere end 1924 timers arbejdstid uden, at der er lavet en aftale om merarbejde, afgør ledelsen, efter medarbejderens skriftlige redegørelse for merarbejdet og en samtale med medarbejderen, om betingelserne for at yde godtgørelse for merarbejdet er opfyldt. Det er ledelsen, der herefter fastsætter merarbejdets og godtgørelsens omfang.

Aftalt og godkendt merarbejde afspadseres i det følgende skoleår med faktor 1:1,5, men kan efter aftale udbetales ligeledes med faktor 1:1,5.

ÅSG, AUGUST 2014, DF