Politik for kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling på ÅSG

Formålet med kompetenceudviklingen er at sikre fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen. Dette kræver, at hver enkelt medarbejder løbende fastholder og udvikler sine kompetencer i forhold til varetagelse af de opgaver, der skal løses, såvel fagligt, personligt, pædagogisk/didaktisk som organisatorisk.

Kompetenceudviklingen skal tage hensyn til individuelle behov, til faggruppens behov og til skolens behov.

Ledelsen kan, efter høring i SU, fastlægge, at der i et specifikt skoleår fokuseres på kompetenceudvikling inden for et eller flere bestemte emneområder, fx foranlediget af akutte behov som følge af eksempelvis læreplansændringer.

Dermed er der flere scenarier for kompetenceudvikling:

-    Den enkelte medarbejder kan have et specifikt behov derfor; dette håndteres af nærmeste leder
-    Flere medarbejdere kan have behov for fælles kompetenceudvikling; dette håndteres af nærmeste leder sammen med DF
-    En faggruppe kan have behov for fælles kompetenceudvikling; dette håndteres af DF
-    Det samlede personale kan have behov for fælles kompetenceudvikling; dette håndteres i ledelsen

Ovenstående indebærer, at kompetenceudvikling kan iværksættes både som følge af et ønske udtrykt af en eller flere medarbejdere, eller som et krav fra ledelsen.

Kompetenceudvikling kan antage mange former, fx

-    Ekstern kursusvirksomhed
-    Interne pædagogiske dage
-    Faggruppemøder hjemme eller ude
-    Sidemandsoplæring
-    Skolebaseret efteruddannelse
-    Formel efteruddannelse (ekstra sidefag, master).

Formel efteruddannelse kan kun bevilges af DF.

Ethvert ønske om kompetenceudvikling skal begrundes. Begrundelsen skal indeholde en kort beskrivelse af det forventede udbytte for medarbejderen selv, for faggruppen og for skolen.

Ethvert kursus, der ikke omfatter hele faggruppen eller hele skolen, skal føre til en faglig aktivitet, som præsenteres og drøftes på førstkommende faggruppemøde.

Som udgangspunkt har hver medarbejder mulighed for 2 dages kompetenceudvikling pr. skoleår, ud over de 1-2 dage, som skolen organiserer fælles (fx første skoledag), og ud over evt. deltagelse i UVMs obligatoriske FIP-kurser.

Skolen kan desuden efter en konkret individuel vurdering yde støtte til længerevarende individuelle efteruddannelsesforløb.  Dette aftales med DF.

Der kan til understøttelse af skolens kompetenceudviklingsindsats søges midler i Den Statslige Kompetencefond, som blev oprettet i forbindelse med OK 18. Fonden kan efter ansøgning yde støtte til individuel, kompetencegivende kompetenceudvikling. Ansøgning og udlodning vil ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for Den Statslige Kompetencefond.

Det vil være naturligt, at den enkelte medarbejder sammen med nærmeste leder drøfter behov og muligheder for kompetenceudvikling under MUS.

 

Drøftet på SU juni 2019