Regler for samvær og orden

Som elev eller ansat på Århus Statsgymnasium, forventes man at agere med respekt for skolens værdier. Århus Statsgymnasium er en arbejdsplads for mange mennesker, og overordnet skal alle vise respekt for hinanden, så skolen bliver et trygt sted at være. Elever og læreres fælles ansvar for at agere med respekt for hinanden, spiller en central rolle i udviklingen af en sund samtalekultur, hvor nysgerrighed, faglighed og refleksion danner et stærkt fundament for læring og almen dannelse. Som elev eller medarbejder på Århus Statsgymnasium forventes man at møde kantinepersonale, rengøringspersonale, vagter og gæster med den samme respekt som ellers.

Det er en selvfølge, at der udvises hensynsfuld og ansvarlig optræden i forbindelse med sociale aktiviteter og læringsaktiviteter på Århus Statsgymnasium, dette indbefatter også at behandle skolens bygninger og inventar på en forsvarlig måde. Almindelige regler for ordentlig adfærd (fx at møde til tiden, at rydde op efter sig, at lægge sin mobiltelefon væk, tage hensyn til andre, etc.) gælder også på Århus Statsgymnasium. Det er ligeledes en selvfølge, at mobning, tyveri, hærværk og vold i undervisningstiden såvel som uden for denne, er helt uacceptabelt og vil udløse alvorlige reaktioner fra skolens side.

De generelle regler gældende i skoletiden gælder også på studierejser, ved skolens fester og øvrige arrangementer, hvor det er en selvfølge, at der udvises hensynsfuld og ansvarlig optræden. Det er desuden en selvfølge, at forhold, der strider imod almindelig lov, herunder straffeloven, også strider mod skolens studie- og ordensregler. Herunder gælder også, at det ikke er tilladt at fremsætte trusler eller på anden måde udvise voldelig og/eller truende adfærd.

Der er desuden særlige regler for enkeltlokaler. Disse regler er at finde i de pågældende lokaler (eksempelvis studieområdet).

Skolens regelsæt er desuden underlagt bestemmelserne i bekendtgørelsen for området.

 

Almindelige regler i forbindelse med undervisningen

Nedenstående regler for undervisningen er gældende i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen.

Et sundt undervisningsmiljø

 • Der skal være ro på gangene i undervisningstiden. Hvis en lektion afbrydes, er det lærerens ansvar at sikre, at eleverne i den pågældende klasse ikke larmer på gangene. Ophold i gårdarealet tættest på studieområdet er ikke tilladt i undervisningstiden. Der henvises i stedet til Grønnegården og Solgården.
 • Der må ikke spises i lektionerne. Undtaget fra dette er kage i forbindelse med kageordning for klassen

Oprydning

 • Det er brugerne af skolens lokaler, der skal rydde op. Stole og borde skal sættes på plads, og affald skal smides i affaldskurvene.
 • Cykler anbringes i og ved cykelstativerne i kælderen, ved bagindgangen eller skolens forplads.

 

 

Særlige regler på udvalgte områder

Rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler

 • Indtagelse af øl, vin, alkohol etc. på skolens område er kun tilladt efter særlig aftale med rektor. Til elevfester kan der købes øl og produkter med styrke som almindelig øl.
 • Rygning og brug af e-cigaretter på skolen foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Rygning og brug af e-cigaretter er ikke tilladt i en lektion.
 • Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer. Skolen kan ved konkret mistanke anmode en elev om at medvirke til en test for alkohol eller euforiserende stoffer. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning på området.
 • Spil om penge er ikke tilladt.

 

Mobning

 • På ÅSG insisterer vi på, at her skal der være plads til alle. Det betyder, at al form for mobning eller bevidst ekskluderende adfærd er helt uacceptabel. Ved mobning forstår vi det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende behandling, herunder bevidst udelukkelse. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af digitale medier. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb. Mobning er en adfærd, der klart er i strid med Århus Statsgymnasiums værdier. Mobning forebygger vi bedst ved at have opmærksomhed på det, der foregår i gymnasiets undervisning og i det sociale miljø blandt eleverne, herunder på de sociale medier. Ydermere henvises til skolens antimobbestrategi.

 

Lyd- og billedoptagelser

 • Lyd- og billedoptagelse i forbindelse med undervisningen eller øvrige læringsaktiviteter er tilladt, såfremt deltagende elever og ansatte samtykker. Deling af sådanne optagelser uden for skolen er kun tilladt efter tilladelse fra de involverede lærere og elever samt rektor.
 • Det er ikke tilladt at dele lyd- og billedoptagelser af skolens elever og ansatte, såfremt disse omhandler private forhold eller andre omstændigheder, hvor den pågældende åbenlyst ville forlange sig fritaget herfor. Optagelser, der krænker den enkeltes blufærdighed eller personlige integritet, betragtes som en skærpende omstændighed.
 • Det er ikke tilladt at lave lyd- og videooptagelser af en lærers undervisning uden den pågældende lærers samtykke. En sådan optagelse må ikke efterfølgende deles med andre elever.

 

Religiøs forkyndelse

 • Religionsdyrkelse anses på Århus Statsgymnasium som en privat sag. Eleverne må gerne markere et religiøst tilhørsforhold ved smykker eller beklædningsdele, så længe det ikke strider mod nærværende studie- og ordensregler eller har direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen.
 • For at undgå uoverensstemmelser mellem forskellige religiøse opfattelser er religionsudøvelse, religiøs forkyndelse og lignende ikke tilladt på skolen.
 • Som elev og ansat på skolen agerer man respektfuldt overfor hinandens religiøse tilhørsforhold.

 

Elevbeklædning

 • I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt efter forholdene. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kittel og briller efter lærerens anvisning i kemi eller andet eksperimentelt fag. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden. Valg af dagligdagstøj er op til eleven selv, medmindre det efter lærerens vurdering forstyrrer undervisningen.

 

 

Særligt om krænkende adfærd, herunder chikane, mobning, diskrimination og trusler

 

På ÅSG insisterer vi på, at her skal der være plads til alle. Vi ønsker at kunne identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til krænkende adfærd. ÅSG har et undervisnings- og arbejdsmiljø hvor trivsel og åbenhed prioriteres og der er et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde blandt elever og medarbejdere.

Det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som krænkende adfærd. Når en potentiel hændelse skal vurderes, vil man tage udgangspunkt i den krænkedes oplevelse af situationen. Alle parter i en potentiel krænkelsessag forventes at søge dialog og forståelse frem for afvisning og konflikt.

Krænkende adfærd kan være aktiv eller passiv og i begge tilfælde bevidst eller ubevidst. Krænkende adfærd i relation til undervisningen kan eksempelvis være

 • Fysiske overgreb, herunder at blive råbt ad.
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab på og udenfor skolen.
 • Uønskede berøringer eller verbale opfordringer til seksuelt samkvem samt visning af pornografisk materiale.
 • Krænkende skriftlige meddelelser, videoer eller billeder, herunder på sociale medier.
 • Fjendtlighed eller gentagende tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale.
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, politiske holdninger, handikap, etnicitet eller religiøs overbevisning samt fysisk eller psykisk sygdom.
 • Anvendelse af øgenavne, vittigheder eller nedsættende betegnelser målrettet en gruppe individer.

Som uddannelsesinstitution har ÅSG pligt til at undervise i forlængelse af fag og lærerplaner og med respekt for faglige traditioner og omverdenen. Det er en forudsætning for undervisningen, at der inddrages undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i en bestemt faglig opfattelse eller repræsenterer en bestemt tid med andre normer for almindelig adfærd. Det er således ikke krænkende adfærd, når undervisningen eksempelvis inkluderer:

 • En bestemt opfattelse af køn. Fx i undervisning om køn og seksualitet i biologi eller samfundsfag.
 • Krænkende sprogbrug i en faglig tekst. Fx i historiske kilder eller skønlitterære værker med brug af nedsættende betegnelser om race.
 • Generaliseringer i empirisk materiale. Fx ved inddragelse af statistik om social ulighed.

 

Håndtering af krænkende adfærd

Hvis man som elev eller medarbejder oplever krænkende adfærd, henvender man sig til skolen. Hvis der er tale om en konkret sag mellem to elever, kan man som elev henvende sig til sin studievejleder, teamlærer eller anden tillidsperson. Hvis der er tale om en episode mellem en elev og en medarbejder, henvender man sig til skolens rektor. Hvis episoden er mellem en elev og skolens rektor, henvender man sig til skolens vicerektor.


I alle tilfælde iværksættes en undersøgelse af hændelsen. Dette inkluderer, at alle involverede parter og eventuelle vidner får muligheden for at blive hørt. Formålet med undersøgelsen er at håndtere konflikten, så det gode undervisningsmiljø kan genoprettes. Elever og medarbejdere har pligt til at søge dialog og forståelse i forbindelse med undersøgelsen.

Ved en sag mellem to elever drøfter elevens studievejleder(e) og teamlærer(e) hændelsen og udarbejder en plan for håndtering af den konkrete sag, involverede elever og evt. resten af klassen. Herefter gennemgås planen med elevens uddannelsesleder, der løbende orienteres med henblik på eventuel inddragelse og sanktioner.

Ved en sag mellem en elev og en medarbejder iværksætter rektor en undersøgelse.

Som part i en sag om krænkende adfærd har man ikke krav på at blive orienteret om evt. sanktioner, der tilfalder de øvrige parter.

Sanktioner

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Århus Statsgymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Såfremt det er relevant for den pågældende overtrædelse, kan skolen tilbageholde en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon, computer og lignende. En sådan tilbageholdelse kan i normale tilfælde vare op til et døgn.

Ved gentagne eller skærpende brud på skolens studie- og ordensregler kan eleven udelukkes fra undervisningen i op til 10 dage og/eller konkrete skolearrangementer. I yderste tilfælde kan brud på skolens studie- og ordensregler føre til bortvisning.

Ydermere henvises til “Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser”.