Regler for samvær og orden

Århus Statsgymnasium er en arbejdsplads for mange mennesker, og overordnet skal alle vise respekt for hinanden, så skolen bliver et trygt sted at være. Dette indbefatter også at behandle skolens bygninger og inventar på en forsvarlig måde. Det gælder også i forbindelse med ekskursioner, studierejser og anden form for undervisning, at der udvises hensynsfuld og ansvarlig optræden. Det er en del af Århus Statsgymnasiums værdigrundlag, at skolen skal være rummelig og være et godt lære- og værested, der giver trygge rammer for undervisningen. En samtalekultur baseret på respekt for hinanden, tolerance og hjælpsomhed betyder bl.a., at man skal tale ordentligt til og om hinanden. Almindelige regler for ordentlig adfærd (fx at møde til tiden, at rydde op efter sig, at slukke sin mobiltelefon, tage hensyn til andre, etc.) gælder også på Århus Statsgymnasium. Det er ligeledes en selvfølge, at mobning, tyveri, hærværk og vold, såvel i undervisningstiden som i forbindelse med arrangementer knyttet til skolen, er helt uacceptabelt og vil udløse alvorlige reaktioner fra skolens side. Skolens regelsæt er desuden underlagt bestemmelserne i bekendtgørelsen for området.

Der er desuden særlige regler for enkeltlokaler. Disse regler er at finde i de pågældende lokaler (eksempelvis studieområdet).

De generelle regler gældende i skoletiden gælder også ved skolens fester, hvor det er en selvfølge, at der udvises hensynsfuld og ansvarlig optræden. Det er desuden en selvfølge, at forhold, der strider imod almindelig lov, herunder straffeloven, også strider mod skolens studie- og ordensregler. Herunder gælder også, at det ikke er tilladt at fremsætte trusler eller på anden måde udvise voldelig og/eller truende adfærd.

 Andre regler i punktform
Endvidere gælder nedenstående mere specifikke ordensregler.

- Der skal være ro på gangene i undervisningstiden. Hvis en lektion afbrydes, er det lærerens ansvar at sikre, at eleverne i den pågældende klasse ikke larmer på gangene. Ophold i gårdarealet tættest på studieområdet er ikke tilladt i undervisningstiden. Der henvises i stedet til Grønnegården.

- Det er brugerne af skolens lokaler, der skal rydde op. Stole og borde skal sættes på plads, og affald skal smides i affaldskurvene.

- Der må ikke spises i lektionerne. Undtaget fra dette er kage i forbindelse med kageordning for klassen.

- Indtagelse af øl, vin, alkohol etc. på skolens område er kun tilladt efter særlig aftale med rektor. Til elevfester kan der købes øl og produkter med styrke som almindelig øl.

- I medfør af "Lov om røgfri miljøer" (Lov nr. 607 af 18/06/2012) er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på området og alle udendørsområder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle - personale, elever og gæster.

- Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer. Der henvises i øvrigt generelt til skolens regler om rusmidler.

- Spil om penge er ikke tilladt.

- Cykler anbringes i og ved cykelstativerne i kælder eller skolegård.

- I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt efter forholdene. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kitler og briller efter lærerens anvisning i kemi.Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden. Valg af dagligdagstøj er op til eleven selv, medmindre det efter lærerens vurdering forstyrrer undervisningen.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte.

Overtrædelse af skolens regler kan alt efter situationens alvor bl.a. medføre:

- mundtlig påtale
- skriftlig advarsel
- udelukkelse i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage
- bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.

Skolens studie- og ordensregler ligger i forlængelse af de af ministeriet fastlagte regler og rammer. For at se disse, så klik på linket nedenfor.

Link til bekendtgørelsen omkring studie- og ordensregler.