Regler for undervisningen

Enhver forudsætning for tilegnelse af viden er ens egen motivation og indsats, og derfor er elevens indstilling til timerne altafgørende for, at læringen i timerne kan foregå på fornuftig vis. Et godt resultat til studentereksamen indebærer således for eleven forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. Læring er en social konstruktion og elevens sociale relationer med klassekammerater, lærere og skolens øvrige personale spiller en central rolle for et succesfuldt ophold på Århus Statsgymnasium (ÅSG).

For at sikre ÅSG som det gode lærested, har vi samlet de mest basale regler for undervisningen og øvrige læringsaktiviteter herunder.

Elever på Århus Statsgymnasium skal på alle hverdage læse deres mail og holde sig orienteret i skolens studieadministrative system (Ludus). Elever tjekker desuden skolens website.

I forbindelse med selvstændigt arbejde, der ikke er skemalagt, aftaler læreren med eleverne, hvordan eleven dokumenterer sin møde- og studieaktivitetspligt. Det samme gælder ved virtuel undervisning.

Før lektionen

Du skal forberede dig til lektionen. Forberedelsen sker i overensstemmelse med den enkelte lærers anvisning på Ludus. Hvis ikke, kan du blive bedt om at gå ud for at læse den og først få lov til at deltage i undervisningen, når du er klar til det. Forberedelse til ugens første lektion i et fag, vil i normale tilfælde være tilgængelig inden den foregående fredag kl. 16.00. Der kan forekomme afvigelser i forbindelse med ferier og helligdage. Forberedelsen til ugens øvrige lektioner i et fag, vil i normale tilfælde være tilgængelige på dagen for den foregående lektion kl. 16.00.

Du er selv ansvarlig for at få fat i det relevante undervisningsmateriale - også hvis du har været fraværende den foregående lektion.

Under lektionen

Du skal have undervisningsmaterialet med. Du kan ikke regne med, at læreren har et ekstra eksemplar. Har du hverken læst dagens lektie eller medbragt det relevante materiale, kan du blive bedt om at forlade undervisningen.

Du skal deltage aktivt i undervisningen og have papir og skriveredskaber med.

Du skal møde til tiden, ellers bliver du ført fraværende. Toiletbesøg henlægges til frikvartererne.

Du skal bidrage til arbejdsro i timerne. Uvedkommende aktiviteter og uro kan føre til udelukkelse fra undervisningen. Mobiltelefoner, tablets og computere betragtes som hjælpemidler til den konkrete læringsaktivitet og hvordan disse anvendes bestemmes af læreren.

Efter lektionen

Du er selv ansvarlig for at være orienteret om lektien til næste lektion.

Ved fravær gælder desuden, at du selv har ansvaret for at holde dig orienteret om indholdet af den lektion, hvor du ikke var til stede. Brug dine klassekammerater og benyt dig af undervisningsbeskrivelsen i Ludus. Undervisningsbeskrivelsen opdateres løbende med indholdet af de enkelte lektioner i forløbet og ved forløbsafslutning for hele forløbet.

Skriftlige afleveringer

Du skal aflevere dine skriftlige afleveringer til tiden og selv holde dig orienteret om afleveringstidspunktet i Ludus. En skriftlig aflevering vil afhængig af fag og opgavens omfang normalt være tilgængelig senest 2 uger før afleveringsfristen.

Gruppe-/projektarbejde og mundtlige fremlæggelser

Hvis du på forhånd ved, at du er fraværende til et gruppe-/projektarbejde eller en mundtlig fremlæggelse, skal du orientere gruppen og/eller læreren forinden og evt. overlevere nødvendigt materiale.

Hvis du er fraværende under et fortløbende arbejde i en gruppe, er du selv ansvarlig for at følge med i gruppens arbejde.

Særligt om virtuel undervisning

Regler for undervisning og ordensregler er de samme når undervisningen gennemføres virtuelt. Herunder i særlig grad regler for lyd- og billedoptagelse.

Som elev deltager man i den virtuelle undervisning via skolens kommunikationskanaler (fx Google Meet eller Microsoft Teams). Ved begyndelsen af lektionen registreres fravær, som elev har man kamera tændt ved lektionens start og almindeligvis under hele lektionen. Eleven er selv ansvarlig for at elevens computer fungerer og kan anvendes til at deltage i den virtuelle undervisning.

Gode rammer er en forudsætning for, at der kan gennemføres virtuel undervisning i høj kvalitet og med et højt læringsudbytte. Som elev forventes man at deltage i den virtuelle undervisning fra en passende arbejdsplads og med adgang til almindelige hjælpemidler for undervisningen (fx papir og skriveredskaber).

Læreren kan give eleven fravær for hele eller dele af lektionen i de tilfælde hvor det vurderes, at elevens deltagelse ikke er i overensstemmelse med ovenstående. Fx kan der gives fravær hvis eleven ikke er stået op ved lektionens start, hvis eleven deltager fra en bus eller hvis eleven deltager i lektionen med slukket kamera og gentagne gange ikke reagerer når eleven bedes tænde for dette.

Hvis virtuel undervisning gennemføres asynkront eller med underviseren i en vejleder-rolle, kan der indlægges en kontrol-opgave, som skal afleveres ved lektionens afslutning og fungerer som fraværskontrol. Til dette anvendes skolens platforme.