Regler for undervisningen

source Enhver forudsætning for tilegnelse af viden er ens egen motivation og indsats, og derfor er elevens  indstilling til timerne altafgørende for, at læringen i timerne kan foregå på fornuftig vis.

Et godt resultat til studentereksamen indebærer således for eleven forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. 

go I forbindelse med selvstændigt arbejde, der ikke er skemalagt, aftaler læreren med eleverne, hvordan eleven dokumenterer sin møde- og studieaktivitetspligt. Det samme gælder ved virtuel undervisning.  

Elever på Århus Statsgymnasium skal på alle hverdage læse deres mail og holde sig orienteret i deres klassekonferencer på ÅSG-kom. Elever checker desuden skolens websider. Man kan holde sig orienteret fra skolens computere (faste og bærbare) eller via egen computer.

go site For at sikre ÅSG som det gode lærested for den daglige undervisning, har vi samlet de mest basale regler herunder: 

 Før lektionen 
Du skal forberede dig til lektionen, herunder have læst dagens tekst. Hvis ikke, kan du blive bedt om at gå ud for at læse den og først få lov til at deltage i undervisningen, når du er klar til det.

Du er selv ansvarlig for at få fat i det relevante undervisningsmateriale - også i forbindelse med fravær. Ved fravær gælder desuden, at du selv har ansvaret for at holde dig orienteret om indholdet af den lektion, hvor du ikke var til stede. Brug dine klassekammerater og husk evt. materiale i klassens dueslag. Check også studieplan og konferencer. 

Under lektionen
Du skal have undervisningsmaterialet med. Du kan ikke regne med, at læreren har et ekstra eksemplar. Har du hverken læst dagens lektie eller medbragt det relevante materiale, kan du blive bedt om at forlade undervisningen.

Du skal deltage aktivt i undervisningen og have papir og skriveredskaber med.

Du skal møde til tiden, ellers bliver du ført fraværende. Toiletbesøg henlægges til frikvartererne.

Du skal bidrage til arbejdsro i timerne. Uvedkommende aktiviteter og uro kan føre til udelukkelse fra undervisningen. Al brug af mobiltelefon i lektioner, såvel som eksempelvis telefon og som kamera, er forbudt. Det betyder, at mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. Undtagelser fra denne regel - når telefonen bruges i undervisningsøjemed - aftales med den enkelte lærer.

Brug af bærbar computer aftales med læreren i den enkelte lektion.

Efter lektionen 
Du er selv ansvarlig for at være orienteret om lektien til næste lektion. 

Skriftlige afleveringer
Du skal aflevere dine skriftlige afleveringer til tiden og selv holde dig orienteret om afleveringstidspunktet ifølge studieplanen. 

Gruppe-/projektarbejde og mundtlige fremlæggelser
Hvis du på forhånd ved, at du er fraværende til et gruppe-/projektarbejde eller en mundtlig fremlæggeIse, skal du orientere gruppen eller læreren forinden og evt. overlevere nødvendigt materiale.

Hvis du er fraværende under et fortløbende arbejde i en gruppe, er du selv ansvarlig for at følge med i gruppens arbejde.