Særlige prøvevilkår

Elever med særlige behov kan gå til prøve på særlige prøvevilkår. Elever på Århus Statsgymnasium tilbydes særlige prøvevilkår på baggrund af ansøgning og en vurdering af elevens individuelle vanskeligheder. Grundlaget for tildeling af særlige prøvevilkår er, at bedømmelsesgrundlaget for prøven ikke ændres, men eleven kompenseres for sine vanskeligheder på anden vis. Afgørelse træffes efter forvaltningsloven.

Særlige prøvevilkår kan være

 • Forlænget eksaminationstid til en skriftlig prøve
 • Forlænget forberedelsestid til en mundtlig prøve
 • Digitale prøvematerialer
 • Tilladelse til at anvende særlige it-hjælpemidler (fx oplæsning af tekst, diktering eller andet)
 • Tilladelse til at få hjælp af en hjælper under en prøve (fx sekretærhjælp)

Følgende elever kan tildeles forlænget tid (listen er ikke udtømmende):

 • Elever med læse- og skrivevanskeligheder som kan modtage SPS-støtte.
 • Elever der lider af udviklingsforstyrrelser (adhd), meget svær dokumenteret angst eller lignende, der medfører at eleven har betydelige overbliks- og koncentrationsvanskeligheder
 • Elever med stærk farveblindhed i fag, hvor dette har betydning for aflæsning af diagrammer mv.
 • Elever med dokumenteret hjernerystelse mindre end 6 måneder før prøveafholdelse
 • Fysiske lidelser, der påvirker elevens evne til fysisk at gennemføre eksamen på almindelige vilkår (fx brækket arm)

Hvordan træffes afgørelse

Afgørelse træffes efter forvaltningsloven efter nedenstående procedure.

 1. Eleven ansøger via sin studievejleder, læsevejleder eller skolens ledelse.
 2. Når ansøgningen er modtaget, skrives elevens konkrete ønsker til særlige prøvevilkår samt begrundelse for disse ind i en oversigt.
 3. Skolens ledelse behandler ansøgningen. I tvivlstilfælde gennemføres yderligere partshøring.

Der er deadline for ansøgning om særlige prøvevilkår ca. 1 måned før prøveterminen. De konkrete datoer og den praktiske håndtering af ovenstående udmeldes årligt til skolens studie- og læsevejledning. Akut opståede tilfælde opstået efter udmeldte deadlines håndteres af skolens ledelse.

Forlænget tid

På Århus Statsgymnasium forlænges prøvetiden til en skriftlig prøve i udgangspunkt med 1 time. Til mundtlige prøver forlænges forberedelsen svarende til eksaminationstiden. Der gives i udgangspunkt ikke forlænget tid til prøver med 24-timers forberedelse, DHO, SRO og SRP.
Elever der er tildelt forlænget tid, tildeles i udgangspunkt forlænget tid til alle skriftlige prøver. Til de mundtlige prøver følges nedenstående oversigt, der tager udgangspunkt i ovenstående samt, at der ikke tildeles forlænget tid ved kendt prøvemateriale, gruppeprøver og praktisk/eksperimentelle prøver.
 

Fag og niveauer hvor der tildeles forlænget tid Fag og niveauer hvor der ikke tildeles forlænget tid
Biologi B/C
Dansk A
Engelsk A/B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi B/C
Fransk A/B
Latin B/C
Historie A
Informatik B
Kemi A/B
Mediefag B/C
Musik A/C
Naturgeografi B/C
Oldtidskundskab C
Psykologi C
Religion B/C
Samfundsfag C
Spansk A
Tysk A/B
Astronomi C
Billedkunst A/B/C
Biologi A
Bioteknologi A
Design og arkitektur B/C
Drama B/C
Fysik A/B/C
Idræt B/C
Informatik C
Innovation C
Kemi C
Matematik A/B
Mediefag A
Musik og lydproduktion C
Psykologi B
Samfundsfag A/B

Digitale materialer

Elever med læse- og skrivevanskeligheder går i udgangspunkt til prøve med digitale prøvematerialer i nedenstående fag

 • Dansk
 • Historie
 • Sprogfag (Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Latin)
 • Religion
 • Oldtidskundskab
 • Samfundsfag
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi 
 • Psykologi

 

Elever kan få OCR-behandlet det digitale prøvemateriale i ovenstående fag, såfremt de er tildelt dette. Nedenstående procedure følges.

 • Medio april udsendes spørgeskema til elever med læse- og skrivevanskeligheder, der er tildelt forlænget tid hvori de bekræfter hvorvidt de ønsker (1) digitale prøvematerialer og (2) OCR-behandling af det digitale prøvemateriale.
 • Senest ved eksamensplanens offentliggørelse orienteres skolens lærere om hvilke elever, der er tildelt forlænget tid, prøve med digitale prøvematerialer og prøve med OCR-behandlet digitalt prøvemateriale.
 • Når eksaminator har sendt prøvemateriale til censor sendes overskrifter til prøvematerialet samt tilhørende numre til den eksamensansvarlige, der foretager en administrativ trækning for eleven.
 • Resultatet af den administrative trækning sendes til eksaminator, der sikrer at prøvematerialet er digitaliseret (og evt. OCR-behandlet). 
 • Eksaminator forestår udlevering af det digitale prøvemateriale ved prøvens start ved at sende prøvemateriale til eleven via skolens mailsystem enten (1) i forbindelse med trækning ved prøver med forberedelse eller (2) ved automatisk afsendelse af mail ved prøver med 24-timers forberedelse.

Øvrige særlige prøvevilkår

Elever, der ansøger om øvrige særlige prøvevilkår (fx tale til tekst, sekretærhjælp mv.) ansøger til skolens ledelse ved at kontakte de(n) eksamensansvarlige. Ved ansøgninger om øvrige særlige prøvevilkår foretages først en afklarende samtale med eleven om elevens behov og herefter gennemføres evt. yderligere partshøring. Skolens læse- og studievejleder kan, som en del af denne proces, blive bedt om at give en faglig vurdering af elevens vanskeligheder.

Øvrige særlige prøvevilkår tildeles kun i meget særlige tilfælde.