Selvevaluering og opfølgningsplan

I dette afsnit følger ledelsens opsamling på de indsamlede data: hvilke resultater giver anledning til yderligere overvejelser og handlinger.

Prøvekarakterer og eksamen
For så vidt angår de konkrete karakterer og de socioøkonomiske referencer vil vi fort sat følge niveauet og udviklingen også på fag. Som allerede nævnt er karaktererne, herunder prøvekaraktererne, et af de områder, hvor nødundervisning og statslige reguleringer af prøvebegivenheder udviklingen pt er svær at følge . F or fuldstændighedens skyld følger vi tallene pga Covid19 har gjort, at uden at kunne forklare så meget og uden at kunne gøre så meget.

På ét område har vi imidlertid data, som giver anledning til refleksioner og evt. handling, nemlig de viste data i afsnittet Studenter og udval gte baggrundsoplysninger tendens hos elever med udenlandsk herkomst (s. 8 ). Data tyder på, at der er en negativ blandt de elever, der kommer med svage eller middel karakterer fra grundskolen.

I næste skoleår skal et udvalg arbejde med nogle af de udfordrin ger, vi som skole har med elever, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Disse udfordringer kan være af faglig art, jf. ovenfor, eller de kan være af social eller skolekulturel karakter.

Ud over denne indsats vil vi fastholde vores differentierede indsat ser over for såvel enkeltelever som over for klasser, hvor der viser sig at være specifikke udfordringer, også hvis disse udfordringer er mere generelle og for eksempel handler om at knække skolekoden. Vores opgave er at blive bedre til at spotte udfordrin gerne hurtigere og at målrette indsatserne i et samarbejde med klassens lærere og klassens uddannelsesleder og studievejleder.

Undervisningen
Her er vi i samme situation, som hvad angår karakterer. Der har været tale om et usædvanligt år igen pga nedlukninger og restriktioner. Igen må vi følge fraværstallene, men det er ikke tal, vi på den baggrund kan bruge til at iværksætte ekstraordinære indsatser.  

Gennemførsel og trivsel
Den nationale trivselsmåling giver i år ikke anledning til særlige indsatser, jf. handlingsplanen ovenfor.

Hvad angår gennemførsel og frafald anes en mere ustabil tendens. Om denne tendens har sammenhæng med Corona-epidemien vides ikke. Vi vil selvfølgelig vil følge udviklingen tæt.

Overgang til videregående uddannelse er et af de områder, vi skal blive ved med at have fokus på gennem fortsatte karrierelæringsaktiviteter. ÅSG ligger meget lavt i forhold til landsgennemsnittet hvad angår overgangstallene efter 27 måneder, hvorimod overgangen efter 36 måneder er fuldt ud tilfredsstillende. Vi har ingen forklaringer på, hvorfor studenter fra ÅSG synes så massivt at vælge 3 sabbatår, og det er særligt mærkeligt karakterniveauet og gennemførsels- og frafaldsniveauet taget i betragtning.

Elevbaggrund
På ÅSG plejer vi at være i god dialog med skolerne i lokalområdet. Også denne dialog har været mere eller mindre indstillet under nedlukningerne, men den er ved at blive genoptaget. I lyset af de nye, politisk aftalte elevfordelingsregler har vi brug for en drøftelse både i skolens daglige ledelse og i skolens bestyrelse af, hvordan og med hvem denne dialog evt. skal udvides i lyset af, at elevfordelingsreglerne for de store byers vedkommende kan betyde, at gymnasierne i mindre grad bliver lokale gymnasier.  

Medarbejdertrivsel
Det overordnede resultat af MTU 2022 er positivt. Undersøgelsen og dens resultater er behandlet i SU, som har sat to fokusområder op for opfølgningen:

• vi skal fortsat have fokus på oplevelserne af arbejdsbelastning
• vi skal drøfte, hvordan vi kan sikre et bedre udbytte af MUS.