Skema og mødeplan

Før skemaet påbegyndes
Forberedelsen af skoleårets arbejdstilrettelæggelse foregår i det forudgående forårssemester efter følgende plan: 

1/1: Ferieplanen for kommende skoleår ligger fast. 

1/2: Frist for personlige ønsker om orlov, nedsat tid etc. Ønskerne indgives til rektor pr mail. 

Start marts: Ledelsen udarbejder en oversigt over forventede hold med henblik på en første afklaring af personalebehovet, både mht. evt. nyansættelser og evt. afskedigelser. Ledelsen sender udkast til fagfordeling, hvor nogle af holdene er besatte. Fagfordelingen færdiggøres i dialog med lærerne og faggrupperne.

1/5: Ledelsen tager senest på dette tidspunkt beslutning om klassetal, grundforløbsoprettelse og stillingsopslag. Stillinger kan dog slås op langt tidligere (også før 1/4), hvis det viser sig oplagt, at der mangler lærere til bestemte fag. 

15/5: Ledelsen har fastlagt kalenderplacering af kommende skoleårs store opgaver, terminsprøver, vejledningsdage, PR-møder, at-uger, nv, ap, klassemøder, skriftlige eksaminer, evalueringer, orienteringsmøde, konsultationer og vejledningsdage. Kalenderen sendes til høring i SU.

15/5: Foreløbige ønsker om studierejser i 2.g. indgives til ledelsen. Dette aftales dog først endeligt på klassemøde. 

15/6: Ansættelser og fagfordeling tilstræbes på plads

Når skemaet udarbejdes
Rammeplan for semesteret lægges på nettet før semesterstart 1/8 og 1/1. Rammeplanen angiver et tilsigtet lektionstal, og den justeres løbende efterhånden som planlægningen skrider frem. 

- Hver mandag foreligger arbejdsplanen 5 uger frem. (Om fredagen kan man således se 4 uger frem). 

- Ved semesterstart (august og januar) vil der dog kun foreligge 3 uger. 

- Vagter i forbindelse med terminsprøver og skriftlig eksamen udmeldes efter at skemaet er lagt. 

- I forbindelse med eksamen og vejledningsopgaver, der afhænger af elevvalg, kan ovenstående frister ikke overholdes. Både eksamensplan og vejledningsopgaver vil fremgå af Ludus. 

- Pædagogiske ønsker om ekskursioner på 1 dag, samarbejdsaftaler med andre institutioner, udviklingsprojekter og særlige timetilrettelæggelser indgives pr mail til asg_skema senest onsdag 6 uger før ændringsugen. Sådanne ønsker kan ikke placeres i egne at-uger, i eksamensperioden eller på vejledningsdage. 

- Ønsker om ekskursioner på mere end 1 dag indgives pr. mail til asg_skema senest 1/12 eller 1/6 i det forudgående semester. 

- Ønsker om efteruddannelse, feriefridage og omsorgsdage sendes til nærmeste leder. Ønsker om særlige timetilrettelæggelser indgives pr. mail til asg_skema senest onsdag 6 uger før ændringsugen. Hvis der ønskes mere end 2 sammenhængende feriefridage, skal der søges om det hos rektor. Inden sådanne ønsker afgives er det medarbejderens pligt at orientere sig i skolens kalender for at undgå, at ønskerne er sammenfaldende med egne at-uger, skolearrangementer, eksamensperioden eller vejledningsdage

Når skemaet er udmeldt
Princippet er, at de fleste planlægningsbehov skal opfanges, inden skemaet udmeldes. Dette sker af hensyn til såvel elever som lærere. 

Der kan ske skemaændringer som følge af fejl, pædagogiske arrangementer, kursusvirksomhed med mere. Sådanne ændringer varsles pr. mail, hvis det er indenfor den kommende uge.

Hvis en lektion, fx pga bestilt oplægsholder, ikke må flyttes fra positionen, må læreren gøre explicit opmærksom på det i notefeltet.

Ønsker om ændring af et allerede udmeldt skema kan kun i begrænset omfang imødekommes (f.eks. ved sygdom, hospitalsundersøgelser, barsel, begravelser). 

- Der kan i begrænset omgang byttes lektioner på eget initiativ, hvis det ikke påvirker kollegers arbejdsbelastning væsentligt. Det er medarbejderens ansvar selv at finde en løsning i skemaet. Ændringsforslaget sendes til asg_skema, der retter i skemaet. Evt. øvrig information af elever og kolleger herom påhviler læreren.

- Der kan på eget initiativ flyttes lektioner til eftermiddag/aften efter aftale med eleverne. Læreren orienterer eleverne i Ludus i lektionens notefelt .

- Ledelsen indfører udvalgsmøder i Ludus. Når der indkaldes til møder uden for tidsrummet 8-15 udvises gensidig fleksibilitet fra lærere og ledelse i forhold til afbud, ændring af mødetidspunkt mv.

- Lærere indfører selv møder i ad-hoc-grupper, faggrupper og teams i Ludus og sikrer sig, at møderne ikke kolliderer med skemaet. Det er vigtigt, at kun ledelsen ændrer på lektioners placering i skemaet, og at lærerne kun booker møder. Denne forholdsregel er nødvendig af hensyn til skolens beregning af normopfyldelse for holdene.

 

Generelt
Ved akut opståede situationer (sygdom osv.) udvises gensidig fleksibilitet - efter aftale med de involverede - ned til 1 dags varsel. 

Det tilstræbes, at der ikke planlægges med normal undervisning i mere end 13 lektioner pr. uge. Ved AT-forløb kan der ligge flere lektioner, da lærerne her har mulighed for selv at tilrettelægge forløbet herunder fordeling af rækkefølgen af lektioner. Tilsvarende kan uger med rejseaktivitet eller anden specialtilrettelagt aktivitet give anledning til mere end 13 lektioner på en uge. 

 

Kalender
Alle har pligt til dagligt at orientere sig i skemaet og ugentligt i kalenderen i LUDUS, der omfatter alle aktiviteter på skolen.