Snyd

Snyd med en skriftlig opgave forekommer, når man helt eller delvis afskriver eller kopierer fra en anden uden angivelse af kilde, hvis man får en anden til helt eller delvis at skrive besvarelsen, hivs man afleverer tidligere bedømt materiale eller anvender ikke-tilladte digitale hjælpemidler til helt eller delvist at frembringe tekst. At snyde med en skriftlig opgave betyder, at man snyder sig selv, fordi man ikke lærer noget – men det betyder også et tillidsbrud i forholdet til den pågældende lærer. 

Eleverne gøres bekendt med snydeproblematikken i forbindelse med grundforløbet i 1g.  Man kan ikke forvente, at alle elever kender til gymnasiets krav om selvstændighed i arbejdet og til brugen af kilder og forlæg. Det er vigtigt, at eleverne gøres bekendt med brugen af citationstegn og kildeangivelse. Ligeledes må man over for eleverne gøre det klart, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem plagiat. Hvis flere elever arbejder sammen om en opgave (efter forudgående aftale med læreren) og derfor afleverer mere eller mindre identiske besvarelser, skal de notere det på besvarelserne. 

Hvis læreren har mistanke om snyd, kan mistanken be- eller afkræftes gennem samtale med eleven og/eller ved at tjekke om opgavebesvarelsen eller dele heraf findes på nettet. Skolen har adgang til diverse elektroniske opgavebaser.  Såfremt lærerne vurderer, at en opgavebesvarelse ikke i tilstrækkelig grad er elevens selvstændige arbejde, betragtes dette som snyd. Alene elevens selvstændige arbejde med stoffet kan indgå i bedømmelsesgrundlaget. Hvis væsentlige dele heraf er afskrift/kopiering eller let bearbejdning af originalen, vil karakteren være under bestået. I tvivlstilfælde afgøres sagen af elevens uddannelsesleder.

Særligt om kunstig intelligens

Det er altid din lærer, der sætter rammerne for, hvordan du kan bruge AI i undervisningen, men AI kan eksempelvis bruges til, at:

  • - generere ideer til eget videre arbejde.
  • - få inspiration til at komme i gang med fagligt arbejde.
  • - få forslag til dispositioner eller problemformuleringer til et fagligt projekt.
  • - få feedback på skriftligt arbejde.
  • - få forståelsesspørgsmål til en faglig tekst.

Ligeledes er der også ting vi ikke kan bruge kunstig intelligens til. Det er eksempelvis.

  • - Som opslagsværk. Dens svar er sandsynlige gæt, men sprogmodeller ved ikke noget. Brug i stedet et leksikon.
  • - Kopiere eller omskrive tekstbidder til en opgavebesvarelse. Det er snyd.
  • - Kopiere materiale beskyttet af ophavsret ind i en AI. Det er tyveri.
  • - Kopiere personoplysninger ind i en AI. Det er brud på persondataforordningen.

Konsekvenser af snyd

Hvis en elev gribes i at snyde, og det er 1. gang, tager læreren problematikken om snyderi op med eleven, så eleven ledes på rette vej. Tilfældet kan også give anledning til, at læreren tager problematikken op i klassen. Læreren giver i den anledning eleven en skriftlig påtale og opretter i den forbindelse en sag i Ludus.

Hvis samme elev snyder 2. gang, rapporterer teamet det til den uddannelsesleder, der tager sig af de øvrige forsømmelser. Uddannelseslederen indkalder eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet af denne samtale vil typisk føre til en skriftlig advarsel. Har eleven i forvejen en skriftlig advarsel, afgør rektor, om forseelsen er af en sådan grad, at den medfører midlertidig udelukkelse i op til 10 dage af undervisningen, eller om der blive tale om de sanktioner, der gælder for snyd 3. gang.  

Gribes eleven i snyd for 3. gang, skal eleven aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning. 

Hvis der snydes med dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven eller andre større opgaver, indkalder rektor eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet kan blive, at prøven annulleres, hvorefter eleven principielt ikke kan rykke op i næste klasse. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Tidspunktet for en eventuelt sådan aftales med rektor og faglærer. Den nye opgavebesvarelse vil kun blive rettet kursorisk med henblik på godkendelse eller ej.

Snyd ved eksamen

Snyderi i forbindelse med studieretningsprojektet eller eksamen medfører bortvisning eller karakteren -3. Ved bortvisning skal eleven gå til eksamen ved den efterfølgende eksamenstermin og senest 1 år efter bortvisningen. Enhver brug af generativ AI er forbudt i enhver eksamenssituation. For DHO, SRO og SRP er skrivedagene eksamensperioden.

Skolen kan stille krav om, at eleverne anvender et monitoreringsværktøj i forbindelse med prøver og eksamen.