Sygepolitik

Både ledelse og medarbejdere har et ansvar for at minimere sygefravær og forebygge langtidssygdom. Det er derfor nødvendigt med åbenhed om sygdom og med vilje hos såvel medarbejdere som ledelse til at finde løsninger, der kan bidrage til både at skabe tryghed hos medarbejderen og at sikre den fortsatte kvalitet i skolens samlede opgavevaretagelse.

Vi vil gerne

-      reducere sygefraværet for den enkelte, så der skabes de bedst mulige arbejdsbetingelser for den enkelte og for kollegerne

-      give ledelsen mulighed for at yde en indsats så tidligt som muligt for at hjælpe den syge medarbejder

-      videreføre det åbne og tillidsfulde samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om sygefravær og arbejdsfastholdelse.

 

Ved drypvis eller hyppig sygdom

Ved hyppige sygemeldinger kan nærmeste leder tage kontakt til en medarbejder med henblik på en sygefraværssamtale (se nedenfor).

Formålet er at klarlægge medarbejderes fraværssituation, herunder skolens muligheder for at hjælpe.

Ledelsen beslutter ud fra en konkret vurdering af medarbejderens sygefravær, om medarbejderen skal indkaldes til en sygefraværssamtale. En medarbejder kan altid selv tage initiativ til en sygefraværssamtale, hvis denne vurderer at det er nødvendigt.

 

Ved langtidssygdom, og ved lang tids deltidssygemelding

Senest efter 2 ugers fravær, og hvis medarbejderen ikke selv har informeret nærmeste leder om forventet varighed, kontaktes medarbejderen telefonisk for at afklare medarbejderens forventning til sygeperiodens varighed. Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse skolen om sygdommens art.

Senest efter 4 ugers fravær afholder ledelsen en sygefraværssamtale med medarbejderen (se nedenfor). I den efterfølgende periode fastholdes en løbende kontakt imellem ledelse og medarbejder, og ledelsen vil løbende vurdere, om der er behov for at afholde flere sygefraværssamtaler.

Ledelsen vil søge at holde den fraværende medarbejders kolleger løbende orienteret om, hvordan den fraværende medarbejder har det, men altid ifølge aftale med den fraværende medarbejder.

Medarbejderen er forpligtet til at fremskaffe de lægeerklæringer, udfylde de skemaer og deltage i de møder, som kommunen anmoder om. Manglende samarbejde med kommunen kan medføre at dagpengeretten og dermed skolens adgang til at få lønrefusion bortfalder. Skolen vil derfor kunne modregne et beløb svarende til dagpengene i lønnen.

Hvis sygeperioden strækker sig ud over 3 måneder, og der er usikkerhed om varighed, skal der udarbejdes en mulighedserklæring, og mulighederne for fortsat beskæftigelse skal vurderes. Hvis sygdommen tilsiger det, kan en mulighedserklæring også kræves udarbejdet tidligere i forløbet.

Hvis en langtidssyg medarbejder ikke vurderes at kunne vende fuldt og helt tilbage til arbejdet, undersøger ledelsen, evt. i samarbejde med relevante kommunale myndigheder, om medarbejderen kan fastholdes på anden måde, jf. skolens politik til fremme af ligestilling og et rummeligt arbejdsmarked. Såfremt ledelsen vurderer, at dette ikke er muligt, iværksættes en afskedigelsesprocedure.

 

Om sygefraværssamtalerne

Formålet med samtalerne er, ud over at afdække fraværsperiodens længde og hyppighed, at afklare, om det er problemer på skolen, der er (medvirkende) årsag til fraværet, og at drøfte, hvad såvel ledelse som medarbejder kan gøre for at sikre en hurtig og tryg tilbagevenden til arbejdet.

Medarbejderen har altid mulighed for at medbringe en bisidder til disse samtaler.

Efter behov ved hyppig sygdom og altid efter langtidssygdom udarbejdes en skriftlig plan for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet, med beskrivelse af den evt. gradvise tilbagevenden og af de evt. specifikke arbejdsopgaver, som medarbejderen kan påtage sig/ikke kan påtage sig. Desuden fastlægges, hvordan dialogen mellem medarbejder og nærmeste leder fastholdes, fx via opfølgende samtaler, indtil medarbejderen er fuldt og helt tilbage på arbejde og evt. også i den første tid derefter.

 

SU 170620