Tidsregistrering

Fra 1. august 2013 trådte OK 13 i kraft. Det betyder, at du som lærer ved ÅSG skal registrere din arbejdstid. Du kan selv disponere over størstedelen af din arbejdstid, idet vi ikke stiller nye tilstedeværelseskrav. Det betyder så også, at du selv har ansvaret for at tilrettelægge dit arbejde, så det kan udføres inden for årsnormen.

Nedenfor følger en vejledning i, hvordan du tidsregistrerer.

HVAD SKAL REGISTRERES?
Alt arbejde for ÅSG, feriefridage, omsorgsdage, sygedage og barnets sygedage skal registreres. Arbejde for en ekstern arbejdsgiver som f.eks. skriftlig censur, pædagogisk tilsyn, fagligt foreningsarbejde, kursusafholdelse og censur på Universitetet skal ikke registreres. For fagligt foreningsarbejde gælder dog, at man kan ansøge DF om at anvende 2 arbejdsdage dertil inden for den samlede arbejdstid. Arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget er gennemsnitligt 37 timer ugentligt, og da arbejdstiden beregnes for en periode på et år, svarer dette til 1924 timer, inkl. ferier, helligdage og fridage. Ved aldersreduktion og eventuelt eksternt timefrikøb nedsættes årsnormen tilsvarende. De fem ugers ferie, du har ret til, afholdes i henhold til overenskomsten i sammenhæng i sommerferien. Bemærk altså, at de andre perioder, hvor skolen er lukket, fx efterårsferie og vinterferie, er arbejdsdage.

I begyndelsen af det nye skoleår udsender vi retningslinier for afholdelse af feriefridage.

Når du arbejder på skolen, skal du registrere, hvor mange timer du har været på skolen, fra du kommer, til du går, dvs. f.eks. pauser skal altså ikke trækkes fra. Hvis du forlader skolen i en pause eller i en mellemlektion, eller hvis du har private gøremål, mens du er på skolen, er det naturligvis ikke arbejdstid. Ved skolearrangementer, som fx skolefesten for 3g’erne, vil der i løbet af skoleåret komme retningslinier for, hvor lang tid der kan registreres som arbejde. Ved rent sociale arrangementer som fx julefrokost registreres der ikke arbejdstid.

Når du arbejder hjemme, registrerer du den tid, du arbejder. Hvis du fx får en god idé, mens du slår græs, eller hvis du fx under den daglige avislæsning tilfældigt læser en artikel, der kunne bruges i undervisningsøjemed, kan du ikke registrere arbejdstid, før du sætter dig ned og udmønter idéen i konkret planlægning af undervisningen.

Ved aftalte kurser registreres rejsetiden fra ÅSG til kursusstedet og retur samt det faglige program. Som i sidste skoleår kan du tidsregistrere i alt 7,5 dage til kurser og kompetenceudvikling, samt evt. ekstra hvis du varetager særlige funktioner som fx studievejleder eller vejleder ved pædagogikum. Hvis du ønsker at bruge flere end disse 7,5 dage, må du selv lægge tiden til, med mindre der foreligger en klar forhåndsaftale med nærmeste leder. Ved mundtlig censur registreres rejsetiden til censurskolen og retur samt tilstedeværelsen på censurskolen (jf. gældende regler på sidste side ).

Ved endagsekskursioner samt aftenarrangementer registrerer du den tid, du er sammen med eleverne. Ved flerdagsekskursioner registrerer du rejsetiden (max 13 timer pr. dag) samt den tid, du ifølge det faglige program er sammen med eleverne.

Specielt for studieturene i 2g gælder, at den tid, du registrerer ifølge det faglige program, skal være godkendt inden afrejsen. Når du kommer hjem, skal du redegøre for den eventuelle ekstra tid, du har tidsregistreret som følge af pludseligt opståede ekstra aktiviteter eller force majeure. Da det på studieturene er nødvendigt, at en af rejselærerne er til rådighed, dvs. tager telefonen hvis en elev ringer midt om natten, får hver rejselærer 1500 kr. i engangsvederlag for denne rådighed.

HVOR SKAL DU REGISTRERE?
Tidsregistreringen foregår i Ludus. Hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål kontaktes Jesper Nymann.

HVOR TIT SKAL DU REGISTRERE?
Du skal tidsregistrere hver dag. Fristen for at skrive registreringerne ind i Ludus er 7 dage og senest hver mandag skal tidsregistreringerne for den foregående uge være skrevet ind i Ludus.

Med jævne mellemrum skal du sammen med nærmeste leder se på din tidsregistrering med henblik på en vurdering af, om tidsforbruget er passende i forhold til årsnormen. Hvis udsvinget er for stort, aftaler I på et møde, hvad der skal gøres med henblik på at overholde årsnormen, uanset om du har for meget eller for lidt arbejde.

 

ÅSG, AUGUST 2014, DF