Udvalgsstruktur

Formål

Det overordnede formål med ÅSGs udvalgsstruktur er at kvalificere opgavevaretagelsen og understøtte den fortsatte pædagogiske udvikling på skolen.
Udvalgsstrukturen
- Sikrer mulighed for medarbejdernes involvering i den pædagogiske udvikling og medindflydelse på den pædagogisk-strategiske retning
- Er tydelig i sin struktur og kompetence
- Bidrager til at sikre kommunikationen
- Sikrer overblik og sammenhæng
- Er fleksibelt og agilt.

Strukturen bæres dels af adhoc-udvalg, dels af et mindre udvalg, der skal sikre kommunikationen, sammenhængen og overblikket.

Koordinations- og kommunikationsudvalget

Koordinations- og kommunikationsudvalget skal bidrage til at sætte den pædagogisk-strategiske retning, til at sikre kommunikation og inddragelse og til at sikre sammenhæng. Således skal udvalget også rådgive ledelsen og bidrage til at kvalificere det pædagogiske ledelsesarbejde.
Udvalget skal
- bidrage til at sikre fremdrift, kvalitet og udvikling på ÅSG overordnet set
- sikre kommunikationen til, fra og mellem alle udvalg (excl SU og kantineudvalg)
- sikre sammenhæng i og overblik over udviklingsarbejderne
- planlægge PR-møderne, herunder sikre den pædagogiske debat og plads til adhoc-udvalgene (se nedenfor).

Desuden:
- Udvalget kan foreslå nedsættelse af adhoc-udvalg
- Alle kommissorier drøftes i udvalget
- Udvalget består af DF, 2 ledelsesrepræsentanter, 2 lærere fra mat/nat (inkl. psy og idræt), 2 lærere fra hum/samf, PR-formanden og 1 elevrepræsentant
- Alle lærermedlemmer vælges på et PR-møde for 2 år ad gangen, og der sker udskiftning af det ene medlem af hver gruppe hvert år. Genvalg er muligt. Alle lærermedlemmer sidder på personlige mandater, og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis deres fakulteter eller fag
- 1-2 repræsentanter fra adhoc-udvalg og øvrige ledelsesrepræsentanter kan inviteres til enkeltmøder efter behov - Udvalget forventes at holde 4-6 årlige arbejdsmøder à 3-4 timers varighed; der vil være minimal forberedelse mellem møderne
- DF udarbejder dagsorden efter indmeldinger fra udvalgets medlemmer og leder møderne; der tages beslutningsreferat af medlemmerne (excl. eleven) på skift
- Fra og med skoleåret 2020-21, hvor første gennemløb af reformen er afsluttet: udvalget definerer ét udviklingsprojekt, som skolen sammen skal køre det efterfølgende skoleår.

Adhoc-udvalg

- Nedsættes efter behov af ledelsen, foranlediget af eksternt betinget behov eller af internt ønske, fx fra koordinations- og kommunikationsudvalget eller fra en gruppe af lærere
- Har et klart kommissorium, som drøftes i koordinations- og kommunikationsudvalget og godkendes af DF, og hvoraf mindst følgende fremgår:
      o Start- og sluttidspunkt
      o Formål
      o Forventet produkt
      o Niveau af kompetence (forslag, anbefaling, beslutning...)
      o Sammensætning
- Arbejder aktivt for medinddragelse ved at sætte deres arbejde til drøftelse i relevante fora (faggrupper, PR, kaffemøder...), idet ekstra møder dog skal aftales med DF
- Kommunikerer herudover om deres arbejde i relevante digitale fora og på opslagstavlen på lærerværelset
- Har i udgangspunktet en repræsentant fra ledelsen og en elevrepræsentant
- Lærermedlemmer kan som udgangspunkt melde sig til udvalget.

Udvalgsstrukturen træder i kraft pr. 1. januar 2020 og evalueres hvert andet år, første gang i maj 2021/2022. DF 2019, behandlet på SU den 21. juni og 23. september 2019