Rejsekontrakt til studieture

Studierejser planlægges og gennemføres med et fagligt indhold. Lærerne udarbejder således et konkret, fagligt program, som inden afrejsen udleveres til eleven, hendes/hans forældre og skolens adm.

Retningslinjer og regler for studieture på Århus Statsgymnasium er nærmere beskrevet i dokumentet ”Om studieture på ÅSG”, som kan findes på skolens hjemmeside: https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/udsyn/studieture/

Det er afgørende for det faglige udbytte af arrangementerne, at eleven er veloplagt og aktiv, og derfor er følgende generelle adfærdsregler og retningslinjer for studierejser vedtaget for ÅSG:

1. På studierejser skal alle deltage fuldt ud i det faglige program. Planlagte aktiviteter er obligatoriske, og mødetider skal overholdes.

2. Eleverne er på studierejsen repræsentanter for Århus Statsgymnasium. Overordnet gælder skolens studie- og ordensregler også her, og det forventes, at de udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden både af hensyn til gruppen som helhed og af hensyn til mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Eleverne skal overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre gæster (støjniveau osv.), ligesom det er en selvfølge, at indkvarteringsstedets regler overholdes. Også under transporten gælder de almindelige regler for god opførsel.

3. En aftale om at være tilbage om natten kan normalt aldrig være senere end kl. 01.00. Eventuelle beslutninger om ændringer i forhold til dette foretages suverænt af læreren.

4. Alkohol må ikke medbringes, købes eller drikkes under ud- og hjemrejse og under det faglige program og må i øvrigt kun indtages med omtanke, således at nærværende regler kan overholdes. Herudover kan specielle regler aftales for den enkelte rejse.

5. Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer.

Der vil være tidspunkter i løbet af studierejsen, hvor eleverne færdes på egen hånd. Også her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at de altid følges ad i grupper på mindst to personer. Ingen må færdes alene. Under rejsen er de deltagende lærere suveræne rejseledere. Dette indebærer, at beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler.

Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at den skal medføre øjeblikkelige sanktioner på stedet (fx udelukkelse fra dele af det faglige program eller tidligere hjemkomsttidspunkt om aftenen). Ved gentagne eller særligt grove overtrædelser kan det medføre hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemrejsetransport, evt. fly. Hvis aftalerne ikke generelt overholdes, kan tidligere hjemrejse for alle uden senere godtgørelse blive konsekvensen.

For en god ordens skyld skal vi bede om jeres underskrift med tilsagn om at overholde de nævnte aftaler, incl. eventuelle tillægsaftaler. For elever under 18 år skal vi endvidere bede om hjemmets underskrift. Side 2 i denne fil afleveres i underskreven stand til rejselæreren.

Download kontrakt her.