Rejsekontrakt til studieture

Studierejser planlægges og gennemføres med et fagligt indhold. Lærerne udarbejder således et konkret, fagligt program, som inden afrejsen udleveres til eleven, hendes/hans forældre og skolens administration og ledelse.

Retningslinjer og regler for studieture på Århus Statsgymnasium er nærmere beskrevet i dokumentet ”Om studieture på ÅSG”, som kan findes på skolens hjemmeside: https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/udsyn/studieture/  Det må dog forventes, at der kan være afvigelser herfra som en konsekvens af Covid 19-epidemien.

 

Der gælder følgende generelle adfærdsregler og retningslinjer for studierejser på ÅSG:

1. På studierejser skal alle deltage fuldt ud i det faglige program. Planlagte aktiviteter er obligatoriske, og mødetider skal overholdes.

2. Eleverne er på studierejsen repræsentanter for Århus Statsgymnasium. Overordnet gælder skolens studie- og ordensregler også her, og det forventes, at eleverne udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden både af hensyn til gruppen som helhed og af hensyn til mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Eleverne skal overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre gæster (støjniveau osv.), ligesom det er en selvfølge, at indkvarteringsstedets regler overholdes. Også under transporten gælder de almindelige regler for god opførsel.

3. En aftale om at være tilbage om natten kan aldrig være senere end kl. 01.00. Eventuelle beslutninger om ændringer i forhold til dette foretages suverænt af læreren.

4. Alkohol må ikke medbringes, købes eller drikkes under ud- og hjemrejse og under det faglige program og må i øvrigt kun indtages med omtanke, således at nærværende regler kan overholdes. Herudover kan specielle regler aftales for den enkelte rejse.

5. Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer.

6. Der vil være tidspunkter i løbet af studierejsen, hvor eleverne færdes på egen hånd. Også her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at eleverne altid følges ad i grupper på mindst to personer. Ingen må færdes alene.

7. Under rejsen er de deltagende lærere suveræne rejseledere. Dette indebærer, at beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler.

8. Lærerne oplyser eleverne om gældende retningslinjer for rejsen i overensstemmelse med Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er elevens ansvar at overholde de til enhver tid gældende restriktioner for destinationen mht. vaccinationer, tests og karantæne, uanset om dette er i forbindelse med Covid-19 eller i forbindelse med destinationer, der måtte kræve andre vaccinationer, fx for Hepatitis. Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede, kan lærerne på selve turen bede de pågældende elever om selv at løse eventuelle test-udfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, så skal lærerne hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Eleverne skal selv betale for tests.

9. Skolen har ikke mulighed for at forsikre eleverne i forhold til hverken uheld eller sygdom. Det er således elevens/forældrenes ansvar at sørge for, at eleven er tilstrækkeligt forsikret ift. fx afbestillingsforsikring, forsinket bagage, sygdom og evt. hjemtransport.

 

 

Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at den skal medføre øjeblikkelige sanktioner på stedet (fx udelukkelse fra dele af det faglige program eller tidligere

hjemkomsttidspunkt om aftenen). Ved gentagne eller særligt grove overtrædelser kan det medføre hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemrejsetransport, evt. fly. Hvis aftalerne ikke generelt overholdes, kan tidligere hjemrejse for alle uden senere godtgørelse blive konsekvensen.

 

For en god ordens skyld skal vi bede om jeres underskrift med tilsagn om at overholde de nævnte aftaler, incl. eventuelle tillægsaftaler. Arket på næste side afleveres i underskreven stand til rejselæreren inden afrejse. Elever, der er fyldt 18 år, skal selv underskrive. Hvad angår elever, der er under 18 år, skal både eleven og en forælder underskrive.

 

Download kontrakt her.