Snyd

Snyd med en skriftlig opgave forekommer, når man helt eller delvis afskriver eller kopierer fra en anden uden angivelse af kilde, hvis man får en anden til helt eller delvis at skrive besvarelsen eller såfremt man afleverer tidligere bedømt materiale. At snyde med en skriftlig opgave betyder, at man snyder sig selv, fordi man ikke lærer noget – men det betyder også et tillidsbrud i forholdet til den pågældende lærer.  
Eleverne gøres bekendt med snydeproblematikken i forbindelse med grundforløbet i 1g. 
Man kan ikke forvente, at alle elever kender til gymnasiets krav om selvstændighed i arbejdet og til brugen af kilder og forlæg. Det er vigtigt, at eleverne gøres bekendt med brugen af citationstegn og kildeangivelse. Ligeledes må man over for eleverne gøre det klart, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem plagiat. Hvis flere elever arbejder sammen om en opgave (efter forudgående aftale med læreren) og derfor afleverer mere eller mindre identiske besvarelser, skal de notere det på besvarelserne.  

Hvis læreren har mistanke om snyd, kan han/hun få sin mistanke be- eller afkræftet gennem samtale med eleven og/eller ved at tjekke, om opgavebesvarelsen eller dele heraf findes på nettet. Skolen har adgang til diverse elektroniske opgavebaser.  Hvis en lærer griber en elev i at snyde med skriftlige opgaver, vurderes alene elevens selvstændige arbejde med stoffet. Hvis væsentlige dele heraf er afskrift/kopiering eller let bearbejdning af originalen, vil karakteren være under bestået. I tvivlstilfælde afgøres sagen af uddannelseslederen.


Konsekvenser af snyd

Hvis en elev gribes i at snyde, og det er 1. gang, tager læreren problematikken om snyderi op med eleven, så eleven ledes på rette vej. Tilfældet kan også give anledning til, at læreren tager problematikken op i klassen. Læreren giver i den anledning eleven en skriftlig påtale og opretter i den forbindelse en sag i Ludus.

Hvis samme elev snyder 2. gang, rapporterer teamet det til den uddannelsesleder, der tager sig af de øvrige forsømmelser. Uddannelseslederen indkalder eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet af denne samtale vil typisk føre til en skriftlig advarsel. Har eleven i forvejen en skriftlig advarsel, afgør rektor, om forseelsen er af en sådan grad, at den medfører midlertidig udelukkelse i op til 10 dage af undervisningen, eller om der blive tale om de sanktioner, der gælder for snyd 3. gang.

Gribes eleven i snyd for 3. gang, skal eleven aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning.  
Hvis der snydes med dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven eller andre større opgaver, indkalder rektor eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet kan blive, at prøven annulleres, hvorefter eleven principielt ikke kan rykke op i næste klasse. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Tidspunktet for en eventuelt sådan aftales med rektor og faglærer. Den nye opgavebesvarelse vil kun blive rettet kursorisk med henblik på godkendelse eller ej.


Snyd ved eksamen

Snyderi i forbindelse med studieretningsprojektet eller eksamen medfører bortvisning eller karaktere -3. Ved bortvisning skal eleven gå til eksamen ved den efterfølgende eksamenstermin og senest 1 år efter bortvisningen.