SPS - Specialpædagogisk støtte

Formålet med specialpædagogisk støtte (SPS) er at støtte elever med diagnose, varige lidelser eller funktionsnedsættelser i at klare en almindelig skolehverdag. Fokus er på de skoleudfordringer eleven kan måde, fx afkodningsvanskeligheder i 2. fremmedsprog, hvis man er ordblind, overbliksvanskeligheder ved større skriftlige opgaver mv.  Ofte klarer elever, der potentielt kunne modtage SPS, skolehverdagen uden nævneværdige udfordringer, hvorfor vores udgangspunkt i mange tilfælde er, at hvis man kan klare sig uden SPS, så er det bedst for eleven. Derfor vil man måske opleve, at vi på ÅSG i nogle tilfælde ser tiden an, inden vi iværksætter SPS.

Den mest almindelige årsag til, at en elev modtager SPS, er læse- og skrivevanskeligheder. Andre eksempler kan være elever med udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme mv.), psykiske vanskeligheder (angst, OCD mv.) og handicap (hørehæmmet, CP mv.). Det er en forudsætning for at modtage SPS, at du har dokumentation for den konkrete funktionsnedsættelse. 

Hvis du potentielt kan modtage SPS, skal du kontakte din læse- eller studievejleder, som hjælper med at afdække dit behov for studiestøtte, hjælpemidler mv. og sørger for, at der indsendes en ansøgning om støtte.

Støttemuligheder

På Århus Statsgymnasium har vi en række forskellige tilbud til modtagere af SPS. Det er elevens studie-/læsevejleder, der vurderer behovet for at søge støtte og er tovholder for afviklingen af elevens støtte. I forbindelse med at der søges støtte, udarbejder studie-/læsevejlederen en plan for afvikling af støtten. Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige støttemuligheder. 

Særlige prøvevilkår, fx forlænget tid, digitale hjælpemidler og prøvematerialer mv. Læs mere om Særlige prøvevilkår (klik for at åbne).

Digitale materialer via Nota.

Deltagelse i særligt tilrettelagte turbo-forløb op til SRO og SRP.

Studiestøtte ved skolens læse- eller studievejledning.

I nogle tilfælde er ovenstående ikke tilstrækkeligt. I de tilfælde har vi en række andre muligheder for støtte, som kan iværksættes såfremt skolen vurderer dette nødvendigt. Det kan fx være

Tildeling af en studiementor. En studiementor er en studerende, der tilknyttes som mentor med det formål at kompensere for elevens generelle overbliks- og strukturvanskeligheder.

Tildeling af en faglig mentor. En faglig mentor er en lærer, der tilknyttes som mentor med det formål at kompensere for elevens generelle overbliks- og strukturvanskeligheder. Det er i udgangspunkt kun elever med udviklingsforstyrrelser eller lignende, der kan tildeles en faglig mentor.

Overblik og struktur ved større skriftlige opgaver. Ekstra vejledningstimer med egen vejleder i forbindelse med SRO eller SRP.

"Knæk koden"-forløb. Kortere forløb med egen lærer, med fokus på konkrete faglige overbliks- og strukturudfordringer.

Det er centralt for afviklingen af støttetimer, at disse fokuserer på at kompensere elevens diagnosespecifikke vanskeligheder i uddannelsessammenhæng. Studiestøtte er således ikke til for at afhjælpe konkrete faglige mangler, lektiehjælp eller lignende i enkeltfag, medmindre der er diagnosespecifikke årsager til, at man har svært ved det konkrete fag. Dvs. at det på den ene side ikke er faglig støtte, der gives til manglende kundskaber og forudsætninger, og det er på den anden side heller ikke terapi. Det der gives støtte til, er det, man ikke kan eller har svært ved i kraft af en funktionsnedsættelse. Det er eksempelvis overblik, struktur, planlægning, fokus, fonologiske afkodningsvanskeligheder, igangsætning og strategier til sociale og psykiske problematikker.

Hvis du har spørgsmål til SPS, så kontakt din studie- eller læsevejleder og læse mere om de generelle regler her.

Dokumentation

Et SPS-forløb skal dokumenteres, derfor vil du i starten af dit støtteforløb udfylde en mentorkontrakt med din vejleder/mentor, som skal underskrives. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive mentorkontrakten. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at man underskriver samtykkeerklæringer og mentorkontrakter/forløbsbeskrivelser.

Skabeloner til ansøgningsskema og mentorkontrakter er tilgængelig for vejledere her.