SPS - Specialpædagogisk støtte

Formålet med specialpædagogisk støtte (SPS) er at støtte elever med diagnose, varige lidelser eller funktionsnedsættelser i at klare en almindelig skolehverdag.

Den mest almindelige årsag til, at en elev modtager SPS, er læse- og skrivevanskeligheder. Andre eksempler kan være elever med udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme mv.), psykiske vanskeligheder (angst, OCD mv.) og handicap (hørehæmmet, CP mv.). Det er en forudsætning for at modtage SPS, at du har dokumentation for den konkrete funktionsnedsættelse. 

Hvis du potentielt kan modtage SPS, skal du kontakte din læse- eller studievejleder, som hjælper med at afdække dit behov for studiestøtte, hjælpemidler mv. og sørger for, at der indsendes en ansøgning om støtte. Ofte klarer elever, der potentielt kunne modtage SPS, skolehverdagen uden nævneværdige udfordringer, hvorfor vores udgangspunkt i mange tilfælde er, at hvis man kan klare sig uden SPS, så er det bedst for eleven. Derfor vil man måske opleve, at vi på ÅSG i nogle tilfælde ser tiden an, inden vi iværksætter SPS.

Støttemuligheder

På Århus Statsgymnasium har vi en række forskellige tilbud til modtagere af SPS. Det er den enkelte vejleder, der i samarbejde med eleven og skolens SPS-ansvarlige, udarbejder en plan for støtte, når denne er tildelt. Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige støttemuligheder.

Særlige prøvevilkår, fx forlænget tid, digitale hjælpemidler og prøvematerialer mv. Læs mere om Særlige prøvevilkår (klik for at åbne).

Digitale materialer via Nota.

Deltagelse i særligt tilrettelagte turbo-forløb op til SRO og SRP.

Studiestøtte ved skolens læse- eller studievejledning.

I nogle tilfælde er ovenstående ikke tilstrækkeligt. I de tilfælde har vi en række andre muligheder for støtte. Det kan fx være

Tildeling af en studiementor. En studiementor er en studerende, der tilknyttes som mentor med det formål at kompensere for elevens generelle overbliks- og strukturvanskeligheder.

Tildeling af en faglig mentor. En faglig mentor er en lærer, der tilknyttes som mentor med det formål at kompensere for elevens generelle overbliks- og strukturvanskeligheder. Det er i udgangspunkt kun elever med udviklingsforstyrrelser eller lignende, der kan tildeles en faglig mentor.

Overblik og struktur ved større skriftlige opgaver. Ekstra vejledningstimer med egen vejleder i forbindelse med SRO eller SRP.

"Knæk koden"-forløb. Kortere forløb med egen lærer, med fokus på konkrete faglige overbliks- og strukturudfordringer.

Hvis du har spørgsmål til SPS, så kontakt din studie- eller læsevejleder.