Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Diskussion

I en diskussion sætter du de forhold eller argumenter, som taler for et synspunkt, op imod de forhold eller argumenter, som taler imod synspunktet. Du skal således foretage en afvejning af argumenters og synspunkters baggrund, holdbarhed og relevans i forhold til opgavens problem. Diskussionen skal være alsidig, og den skal være fagligt funderet. Du skal også forsøge at nuancere, dvs. komme med relevante forbehold. Du må altså gerne påpege styrker og svagheder i de forskellige teksters argumentation og eventuelt tilslutte dig et af disse synspunkter ud fra en faglig argumentation, men aldrig ud fra personlige argumenter.

Diskussion bruges ikke kun i forhold til forskellige forfattere (forskere) eller tekster, men også fx i relation til troværdigheden af resultaterne af et forsøg.

En diskussion afsluttes med en konklusion eller i hvert fald et forsøg på en konklusion.