Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Undersøgelse

En undersøgelse kan laves på baggrund af både tekst, tal og figurmateriale.

En undersøgelse af en tekst kan have til formål at teste et synspunkt, fx et citat, for at se om der er belæg for citatet i teksten. En undersøgelse af tal- og figurmateriale kan dreje sig om uddrage centrale talstørrelser, der skal belyse en problemstilling. Her kan det for eksempel testes om materialet stemmer overens med en teori.

Naturvidenskabeligt set kan en undersøgelse være meget mere konkret, og inddrage eksperimenter, der fx kan belyse hvilke kemiske forbindelser, der dannes ved en given reaktion, eller hvordan en bestemt genstand bevæger sig.