Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Redegørelse

Redegørelse betyder, at du gengiver hovedindholdet i en tekst, et problem, en teori eller et begreb. En redegørelse er hverken et referat eller et resumé. En redegørelse er altid styret af en problemformulering/et spørgsmål, der angiver, hvad der er relevant at tage med i besvarelsen.

I en redegørelse skal du være loyal overfor teksten eller problemet. Du må således ikke argumentere for eller imod en tekst eller et problem, som du skal redegøre for. Derimod skal du sortere og lave nogle "nedslag" i teksten eller emnet, som fremhæver væsentlige synspunkter eller oplysninger- altid ud fra din opgaveformulering. Du må gerne ændre på rækkefølgen i tekstens argumentation. Det, der styrer din udvælgelse, er det spørgsmål, som du svarer på. 

I en redegørelse bør du bruge dine faglige begreber og viden til at bearbejde eller strukturere din besvarelse med.

En redegørelse er placeret på det laveste taksonomiske niveau i det humanistiske fag, mens den figurerer højere oppe i den naturvidenskabelige taksonomi. Vær opmærksom på, om der er særlige faglige forventninger til en redegørelse i det fag, som du skriver i. Bemærk fx, at en redegørelse i matematik skal indeholde et bevis.