Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Talepapir

En disposition eller et talepapir skal tjene til at holde den røde tråd i et oplæg til f.eks. en mundtlig eksamen. Talepapiret bør være udformet, så det støtter en fri præsentation uden egentlig oplæsning.

Dispositionen eller talepapiret bør kunne rummes på én A4-side. 

Det er vigtigt, at du inden en mundtlig prøve har udarbejdet et talepapir og øvet din fremlæggelse. Du har kun et begrænset antal minutter til at præsentere dit emne, dine undersøgelser og dine konklusioner, så du skal formulere dig præcist.

Husk, at både til DHO,SRO og SRP-prøverne har eksaminator og censor læst opgaven.

Du skal have talepapiret printet ud, men du skal ikke læse op af det. Brug det som huskeseddel/sikkerhedsnet. Hold oplægget så mange gange på forhånd, at du kan formulere dine pointer frit ud fra talepapirets stikord.

Talepapiret i nedenstående link er kun et forslag til en skabelon – det er din fremlæggelse, og det er dig, der bestemmer rækkefølgen. Men de elementer, der er på papiret, forventes du at have med.

Klik her (link) og få en skabelon til et talepapir.