Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Problemformulering og opgaveformulering

I læreplanen for SRP står der:

Forud for projektperioden vælger eleven i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. På baggrund heraf udarbejder eleven under vejledning en problemformulering for projektet.
Problemformuleringen skal i kort form afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres, samt angive hvilke materialer og faglige metoder, som eleven forventer at inddrage i undersøgelsen og analysen.

Til DHO og SRO arbejdes med problemformuleringer i ff-forløbet op til skriveperioden.

Til både DHO, SRO og SRP bruges denne skabelon i forbindelse med vejledningen:

Overordnet spørgsmål

Hvad skal undersøges og analyseres?

Hvilke materialer forventes inddraget?

Hvilke faglige metoder forventes anvendt? 

 

Eleven afleverer til vejleder(ne) en problemformulering. Vejleder(ne) udformer på baggrund af elevens problemformulering den endelige opgaveformulering, der udleveres ved projektperiodens begyndelse.

Det er opgaveformuleringen, du skal besvare i løbet af opgaven.

Opgaveformuleringen skal også (evt. i omskrevet form) indgå i indledningen.